დანართები

საქართველოში რეგისტრირებული ავიაგადამზიდველების მიმართ საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობის გაცემის მომწესრიგებელი ნორმების განმარტებითი სახელმძღვანელო

დანართები

დანართები

წესი ამოქმედდება 2025 წლის პირველი იანვრიდან.

დანართები

​დანართები

წესი ამოქმედდება 2024 წლის პირველი ოქტომბრიდან

დანართები

დანართები

საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვების ზედამხედველობა:

​​ექსპლუატანტის სახიფათო ტვირთების გადაზიდვების პროცედურის შემოწმების საკონტროლო ბარათი

ექსპლუატანტის პერსონალის მომზადების პროგრამის შემოწმების საკონტროლო ბარათი სახიფათო ტვირთების გადაზიდვებთან დაკავშირებით

აეროდრომების და აეროპორტების ზედამხედველობა:

დანართები

დანართი N1

დანართი N2

დანართები

დანართები

დანართები

დანართები

დანართები

დანართი N1

დანართი N2

წესი

დანართები

საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტებზე ზედამხედველობა:

დანართი N1 (განცხადების ელექტრონული ფორმა);

დანართი N2  (განცხადების ელექტრონული ფორმა);

დანართი N3;  დანართი N4;  დანართი N5;  დანართი N6;  დანართი N7;

დანართი N8;  დანართი N9;  დანართი N10

ფრენის შესრულების სახელმძღვანელოს კითხვარები:

OM Part A

OM Part B

OM Part C

OM Part D

მინიმალური აღჭურვილობის ჩამონათვალის დამტკიცება (MEL approval)

ხარისხის მართვის სახელმძღვანელოს შემოწმების კითხვარი

ავიაკომპანიების ბორტგამყოლის სახელმძღვანელოს შემოწმების კითხვარი

ელექტრონული საფრენოსნო მოწყობილობის (EFB) განთავსებისა და გამოყენების ნებართვის გაცემის კითხვარი

დანართები (1-9)

სახიფათო ტვირთის გადაზიდვის უფლების მინიჭების განცხადება/ფორმა

დანართები

დანართი N1

დანართი N2

დანართი N3

ავიასამედიცინო ცენტრის/ექსპერტის სერტიფიცირება:

ავიასამედიცინო ცენტრის სერტიფიცირების  განცხადების   ფორმა

ავიასამედიცინო ექსპერტის სერტიფიცირების, სერტიფიკატის მოქმედების ვადის გაგრძელების, სერტიფიკატის განახლების, სერტიფიკატში ცვლილების შეტანის განცხადების  ფორმა

ავიასპეციალისტის სამედიცინო  სერტიფიცირების, სერტიფიკატის მოქმედების ვადის გაგრძელების, სერტიფიკატის განახლების განცხადების ფორმა

პირველი და მეორე კლასის სამედიცინო სერტიფიკატის შეზღუდვები

მესამე კლასის სამედიცინო სერტიფიკატის შეზღუდვები

ბორტგამყოლის სამედიცინო სერტიფიკატის შეზღუდვები

საავიაციო მედიცინის სასწავლო პროგრამა, ბაზისური კურსის სილაბუსი, მედიკამენტები – სახელმძღვანელო მასალა ავიასპეციალისტისთვის

სასწავლო დაწესებულებების სერტიფიცირება:

          დანართი

საჰაერო ხომალდების რეგისტრაცია და ვარგისობაზე ზედამხედველობა:

დანართი 1: სამოქალაქო საჰაერო ხომალდის სახელმწიფო რეგისტრაციის განაცხადი

დანართი 3: სამოქალაქო საჰაერო ხომალდის სახელმწიფო რეგისტრაციის სერტიფიკატის გამოცვლის/დუბლიკატის გაცემის განაცხადი

დანართი 5: სამოქალაქო საჰაერო ხომალდის სახელმწიფო რეესტრიდან საჰაერო ხომალდის ამოღების განაცხადი

დანართი 1: ფრენის ვარგისობის სერტიფიკატის გაცემის  და ფრენის ვარგისობის სერტიფიკატის მოქმედების ვადის გაგრძელების განაცხადი

დანართი 4: სამოქალაქო საჰაერო ხომალდის ფრენის ვარგისობის სერტიფიკატის და/ან მისი დანართის გამოცვლის, დუბლიკატის გაცემის განაცხადი

დანართი 5: სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების ხმაურის სერტიფიკატის გაცემის განაცხადი

დანართი 7: საექსპორტო სერტიფიკატის გაცემის განაცხადი

დანართი 9: ფრენის ვარგისობის სერტიფიკატის გარეშე ფრენის ნებართვის მოთხოვნის განაცხადი

დანართი 1

დანართი 1     დანართი 2     დანართი 4

დანართი 6     დანართი 7

დანართი 1: საავიაციო ტექნიკის ტექმომსახურების ხელშეკრულების შემოწმების ბარათი

დანართი 2: საავიაციო ტექნიკის საფრენად ვარგისობის მართვის  საწარმოს სერტიფიკატის გაცემის განაცხადი

დანართი 3:  საავიაციო ტექნიკის საფრენად ვარგისობის მართვის საწარმოს სერტიფიკატი

დანართი 4: საავიაციო ტექნიკის საფრენად ვარგისობის მართვის საწარმოს ხელმძღვანელი პირის მონაცემები

დანართი 2: საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების სასწავლო დაწესებულების ხელმძღვანელი პირის მონაცემები

დანართი 3: სასწავლო ინსტრუმენტები

დანართი 4: საბაზო  კურსის ხანგრძლივობა

დანართი 5: საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების სასწავლო დაწესებულების სერთიფიკატის გაცემის განაცხადი

დანართი 6: ზოგადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები  საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების სასწავლო დაწესებულების ინსტრუქტორებისთვის

დანართი 1: ცოდნის დონე საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების A, B1, B2, B2L, B3 და C კატეგორიის მოწმობებისთვის (საგნობრივი მოდულები)

დანართი 2: საბაზო  ცოდნის გამოცდების სტანდარტი (გარდა L კატეგორიის მოწმობისა)

დანართი 3: საჰაერო ხომალდის ტიპზე სწავლება და გამოცდის მოთხოვნები – სამუშაო ადგილზე სწავლება (OJT)

დანართი 4: საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტის მოწმობაში ახალი კატეგორიის/ქვეკატეგორიის დასამატებლად პრაქტიკული გამოცდილების მოთხოვნები

დანართი 5: საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების მოწმობის განაცხადის ფორმა

დანართი 7: საბაზო ცოდნის მოთხოვნები L კატეგორიის საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტის მოწმობისთვის

დანართი 8: საბაზისო გამოცდის სტანდარტი L კატეგორიის საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების მოწმობისთვის

დანართი  9: საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტის ოსტატობის შესაბამისი მოთხოვნები

დანართი 10: საჰაერო ხომალდების კლასიფიცირება ჯგუფებად

დანართი 11: INFORMATION FORM FOR THE VERIFICATION OF A FOREIGN LICENCE

დანართი 13: საბაზო გამოცდილების დავალებების ჩამონათვალი

სააერნაოსნო მომსახურების ზედამხედველობა:

დანართები

დანართები

დანართი

დანართები

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ცვლილების შესახებ განაცხადის ფორმა

საავიაციო უშიშროებაზე ზედამხედველობა:

საერთო დანიშნულების ავიაციის ექსპლუატაციაზე ზედამხედველობა:

დანართები

ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდების ექსპლუატაციაზე ზედამხედველობა:

​დანართები

დანართები

დანართები

უპილოტო საჰაერო ხომალდების უქსპლუატაციაზე ზედამხედველობა:

დანართები

დანართები

დანართები

პარაპლანებით ფრენების რეგულირება და ზედამხედველობა:

დანართი 1: მგზავრის საინფორმაციო თანხმობის ბარათი

დანართი 2: ფრენის წარმოების ზოგადი წესი

დანართი 3: პრაქტიკული გამოცდა და გამოცდის ჩატარების წესი

პლანერების ექსპლუატაციაზე ზედამხედველობა:

პლანერის საფრენოსნო ექსპლუატაციის წესი

დანართი