ხარისხის მართვის დეპარტამენტი

 

სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ხარისხის მართვის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს:

 

 • სააგენტოს მიერ განსაზღვრული ხარისხის, შრომის, ინფორმაციული უსაფრთხოების და ფრენის უსაფრთხოების პოლიტიკის შესრულების უზრუნველყოფას;
 • სააგენტოში მიმდინარე ძირითადი და დამხმარე პროცესების შესაბამისი პროცედურების შემუშავებაში მონაწილეობას;
 • სააგენტოს წლიური სამოქმედო გეგმის და სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გეგმის კონსოლიდაციას;
 • სააგენტოს სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგს;
 • სააგენტოში დაგეგმილი ცვლილებების მართვის პროცესის ინიცირებას და მის ზედამხედველობას;
 • სააგენტოს მართვის სისტემის, სააგენტოში წარმოებული ძირითადი პროცესებისა და მათი რელევანტური პროცედურების მოქმედ ეროვნულ და საერთაშორისო საავიაციო სტანდარტებთან შესაბამისობის მონიტორინგს;
 • მოქმედ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შესაფასებელი ღონისძიებების დაგეგმვას და რეგულარული განხორციელებას;
 • სააგენტოს ხელმძღვანელობისათვის შესაბამისობის მონიტორინგის შედეგების წარდგენას, გამოვლენილი შეუსაბამობების გამოსასწორებელი და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების კონტროლს;
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების სამოქმედო გეგმის შემუშავებას და მისი შესრულების შესახებ ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენა ხელმძღვანელობისათვის;
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის დანერგვას და მისი ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველყოფას;
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის შიდაუწყებრივი დოკუმენტაციის შემუშავებას;
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებას და მათზე რეაგირების მონიტორინგს;
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხებზე ანგარიშგებას;
 • საავიაციო მოვლენების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებას, შეტყობინებების სტატისტიკურ ანალიზს, დამუშავებას და წლიური ანგარიშის მომზადებას, შეტყობინებების მონაცემთა ბაზის წარმოებას, შეტყობინების შესახებ მონაცემების გაცვლას სხვა ქვეყნის საავიაციო ხელისუფლებასთან და საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციებთან;
 • ფრენის უსაფრთხოების დონის გაუმჯობესების ღონისძიებების შემუშავებაში მონაწილეობას;
 • შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის პრევენციის მიზნით, შრომის უსაფრთხოების ღონისძიებების დანერგვას და მართვას;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობას.

 

ხარისხის მართვის დეპარტამენტი

თამარ ლუტიძე

დეპარტამენტის უფროსი

ტელ: +(995 32) 94 80 10 (შიდა ნომერი 113)