ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ადმინისტრაციული დეპარტამენტი უზრუნველყოფს:

 • სააგენტოს საერთაშორისო ურთიერთობების ორგანიზებას და კოორდინაციას;
 • სააგენტოს ადამიანური რესურსების მართვას, თანამშრომელთა პირადი საქმეების წარმოებას, მოსამსახურეთა თანამდებობრივი გადაადგილების, წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის შეფარდების თაობაზე მასალების მომზადებას;
 • სააგენტოს თანამშრომელთა მომზადება/გადამზადების პროგრამების მართვას და კოორდინაციას;
 • თანამშრომლების შიდა და გარე სასწავლო კურსებზე დასწრების დაგეგმვას და ორგანიზებას;
 • საფინანსო-საბიუჯეტო საქმიანობის წარმართვას;
 • ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშების უზრუნველყოფას კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად;
 • სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ქონების მოვლა -პატრონობას;
 • კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით შესყიდვების პროცედურების განხორციელებას და განხორციელებული შესყიდვების ანგარიშების მომზადებას სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში წარსადგენად;
 • სააგენტოს საქმიანობის მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას;
 • საავიაციო სფეროში მოქმედ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას;
 • სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვა ქვეყნის საავიაციო ხელისუფლების დელეგაციების მიღებას, შეხვედრების ორგანიზებას და შესაბამისი დოკუმენტების შედგენა-შენახვას;
 • საზოგადოებასთან და მასმედიასთან ურთიერთობას – სააგენტოს საქმიანობის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას, სააგენტოს წლიური ანგარიშებისა და შესაბამის სფეროში არსებული მდგომარეობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას;
 • სააგენტოს საქმისწარმოების უზრუნველყოფას საქმისწარმოების ერთიანი წესების შესაბამისად;
 • საქართველოში რეგისტრირებული ავიასაწარმოების საექსპლუატაციო-ეკონომიკური მონაცემების წარმოებას და მათი სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციისთვის მიწოდებას დადგენილი ფორმების შესაბამისად;
 • საჰაერო ხომალდების ექსპლუატანტების მიერ საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის შესრულების ფინანსური შესაძლებლობების შეფასებას და ანალიზს, საქართველოში რეგისტრირებული საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტისთვის გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობის გაცემას, შესაბამისი რეესტრის წარმოებას, მათი ფინანსური მდგრადობის შეფასებას, ანალიზს და მუდმივ ზედამხედველობას;
 • სააერნაოსნო მომსახურების ერთეულის განაკვეთის გამოთვლაში მონაწილეობის მიღებას;
 • სააგენტოს კომპიუტერული ქსელისა და ტექნიკის შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველყოფას.
 • საავიაციო ფიქსირებული სატელეკომუნიკაციო ქსელის საშუალებების ექსპლუატაციას, კორესპონდენციის მიღება/გაგზავნას;
 • საარქივო მასალების შენახვას, არქივის წარმოებას და სხვა.

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

ვერიკო ბახტაძე

დეპარტამენტის უფროსი

ტელ: + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 117)

ელ.მისამართი: office@gcaa.ge