ნოტამი (ინფორმაცია საავიაციო საწარმოებისა და პერსონალისთვის)

ყურადღება! საქართველოს საჰაერო სივრცის იმ მომხმარებლებს, რომლებთაც არ აქვთ წვდომა საავიაციო ფიქსირებული სატელეკომუნკაციო ქსელების მეშვეობით გავრცელებულ შეტყობინებებზე (NOTAM), ჩვენი ვებ-გვერდის მეშვეობით, საშუალება აქვთ გაეცნონ შეტყობინებებს საქართველოს საჰაერო სივრცეში ფრენებისთვის შეზღუდული, სახიფათო, აკრძალული არეების ამოქმედების შესახებ, ასევე ოპერირების, მომსახურების კუთხით არსებული ცვლილებების, წესების, საფრთხის, სანავიგაციო საშუალებების მდგომარეობის, ცვლილებებისა და მწყობრში შეყვანის შესახებ, რომლის დროული ცოდნა მნიშვნელოვანია ფრენების განხორციელებასთან დაკავშირებული პერსონალისთვის.

ამასთან, სასურველი ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს აქტიური ნოტამების სანახავად, შეგიძლიათ შეხვიდეთ ICAO-ს გლობალურ მონაცემთა ბაზაში: Notices to Airmen (NOTAMS)

აპლიკაცია შესაძლებლობას იძლევა თორმეტ საათში ერთხელ განახლებად რეჟიმში მიიღოთ ინფორმაცია ყველა აქტიური ნოტამის შესახებ. საძიებო სისტემაში ირჩევთ სასურველ ქვეყანას/რეგიონს ან შეგყავთ შესაბამისი ლოკაციის ტიპი, აეროპორტის ან საჰაერო სივრცის შესაბამისი კოდი.

აქტიური ნოტამები:

NOTAM-ი (Notice to Airmen) არის საერთაშორისო საავიაციო არხების საშუალებით გავრცელებული შეტყობინება ოპერირების, მომსახურების კუთხით არსებული ცვლილებების, წესების, საფრთხის, სანავიგაციო საშუალებების მდგომარეობის, ცვლილებებისა და მწყობრში შეყვანის შესახებ, რომლის დროული ცოდნა მნიშვნელოვანია ფრენების განხორციელებასთან დაკავშირებული პერსონალისთვის.

1. NOTAM-ი სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების ამოქმედების დროს ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, კახეთის რეგიონში ვიზუალური ფრენის წესით ფრენებისას, აფრენამდე საჰარო მოძრაობის მომსახურების სამსახურთან კავშირზე გასვლის ვალდებულების შესახებ

G0102/21 NOTAMN

Q) UGGG/QRTCA/IV/BO /W /000/310/4142N04551E050

A) UGGG B) 2106220100 C) 2109220100

E) VFR FLIGHTS PLANNING TO FLY IN UGR15 KAKHETI ZONE 1, UGR16 KAKHETI ZONE 2, UGR17 KAKHETI ZONE 3, UGR18 KAKHETI ZONE 4, UGR19

KAKHETI ZONE 5, UGR20 KAKHETI ZONE 6, UGR21 KAKHETI ZONE 7, UGR22

KAKHETI ZONE 8, UGR23 KAKHETI ZONE 9 ARE REQUIRED TO CTC ATS UNIT

BEFORE EOBT DUE TO ANTI-HAIL ROCKET FRNG IN ABOVE MENTIONED ZONES.

ATS UNIT CTC DETAILS: +995 32 2744367, +995 32 2744255, +995 322744259.

F) GND G) FL310

2. NOTAM-ი Covid-19-ის ვაქცინის უსაფრთხო და სწრაფი გადაზიდვის ხელშეწყობის შესახებ

ავიაკომპანიამ, რომელიც ახორციელებს Covid-19-ის ვაქცინის გადაზიდვას და აღნიშნული შეფასებულია როგორც კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, საქართველოში ან/და საქართველოს საჰაერო სივრცის გამოყენებისთვის უნდა მიმართოს საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს საჰაერო მოძრაობის ნაკადების ორგანიზების (ATFM) გამონაკლისის სტატუსის მისაღებად. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოდან თანხმობის შემდეგ, ავიაკომპანია ვალდებულია ფრენის გეგმის მე-18 გრაფაში მიუთითოს STS/ATFMX და RMK/VACCINE. ავიაკომპანიას, რომელიც რეგულარულად ასრულებს ვაქცინის გადაზიდვას,  საჰაერო მოძრაობის ნაკადების ორგანიზების გამონაკლისის სტატუსის მისაღებად შეუძლია მიმართოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს წინასწარ, ერთჯერადად ყველა ფრენისთვისვის.

NOTAM-ი მოქმედებს მიმდინარე წლის 20 ივლისამდე.

G0058/21 NOTAMN

UGGG B) 2104250000 C) 2107202359

TO ENSURE SAFE AND EXPEDITIOUS DELIVERY OF COVID-19 VACCINES, AIRCRAFT OPERATORS OF FLIGHTS CARRYING SUCH VACCINES SHOULD ASK APPROVAL FROM GEORGIAN CIVIL AVIATION AGENCY FOR EXEMPTION FROM ATFM MEASURES FOR EACH FLIGHT DEEMED CRITICAL. UPON APPROVAL, STS/ATFMX AND RMK/VACCINE SHALL BE INSERTED IN ITEM 18 OF THE FLIGHT PLAN. AIRCRAFT OPERATORS CARRYING COVID-19 VACCINES REGULARLY MAY REQUEST APPROVAL IN ADVANCE FOR ALL FLIGHTS INVOLVED.

3.2021 წლის 16 სექტემბრამდე, 41°45’14.4″N, 042°49’09.6″E ლოკაციაზე რადიუსით 4,3 საზღვაო მილი, შეიზღუდა ფრენები. ფრენები ნებადართულია, მხოლოდ საჰაერო მოძრაობის მომსახურების ორგანოსთან შეთანხმებით.

G0095/21

TEMPO RESTRICTED AREA ESTABLISHED WI 4.3NM RADIUS CENTRED ON

414514N 0425102E. FLT WI AREA ALLOWED ONLY IN COOR WITH ATC.

LOWER: GND

UPPER: UNL

ნოტამი არის ტელეკომუნიკაციის საშუალებით გავრცელებული შეტყობინება მომსახურების, წესების, საფრთხის, ასევე სანავიგაციო საშუალებების მდგომარეობის, ცვლილებებისა და მწყობრში შეყვანის შესახებ, რომლის დროული ცოდნა მნიშვნელოვანია ფრენების განხორციელებასთან დაკავშირებული პერსონალისთვის.

ნოტამის გამოცემა/შეთანხმება

იმ შემთხვევაში, თუ ნოტამით გასავრცელებელი ინფორმაცია ეხება საჰაერო სივრცეში ფრენებისთვის სახიფათო, აკრძალული, შეზღუდული არეების ამოქმედებას, ინფორმაციის მიმწოდებლებმა უნდა უზრუნველყონ აღნიშნული ინფორმაციის მინიმუმ 10 სამუშაო დღით ადრე შეთანხმება საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსთან შესაბამისი ფორმით განაცხადის შევსების ინსტრუქციის მიხედვით.

სააგენტოსთან ინფორმაციის შეთანხმება ხორციელდება ნოტამის გამოცემის განაცხადის შევსებით, რომელიც უნდა გამოგვიგზავნოთ ელ. მისამართზე: ans@gcaa.ge Word-ის ფორმატში.

ნოტამი, რომელიც არ ეხება საჰაერო სივრცეს, არ საჭიროებს სააგენტოსთან შეთანხმებას და ინიციატორები ინფორმაციას პირდაპირ აწვდიან სააერნაოსნო მომსახურების საწარმოს შესაბამისი ფორმით.

ნოტამი გამოიცემა ყოველთვის, როდესაც:

ა) გასავრცელებელი ინფორმაცია ატარებს  დროებით ხასიათს და არის მოკლევადიანი;

ბ) ოპერატიული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი მუდმივი ცვლილება ან დროებითი ხასიათის გრძელვადიანი ცვლილება, გარდა დიდი მოცულობის ტექსტური და/ან გრაფიკული მასალისა, ექვემდებარება დაუყოვნებლივ გავრცელებას.

ვინ გამოსცემს ნოტამს?

საქართველოს შესახებ ნოტამს გამოსცემს სააერნაოსნო მომსახურების საწარმო. ნოტამის გამოცემისთვის აუცილებელია ნოტამის გამოცემის ინიციატორმა სააერნაოსნო მომსახურების საწარმოს გადასცეს შესაბამისი ინფორმაცია.

ნოტამის გამოცემის ინიციატორი შეიძლება იყოს როგორც საავიაციო ინდუსტრიის ცალკეული უწყებები, ასევე ნებისმიერი დაინტერესებული პირი, რომელიც თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე იყენებს საჰაერო სივრცეს.