ფრენის სტანდარტების, სერტიფიცირებისა და ინსპექტირების დეპარტამენტი

 

სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ფრენის სტანდარტების, სერტიფიცირებისა და ინსპექტირების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს:

 

 • საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სერტიფიცირების პროცესის წარმართვას და შესაბამისი დასკვნის მომზადებას;
 • საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის საქმიანობაზე ზედამხედველობას და სასერტიფიკაციო რეესტრის წარმოებას;
 • საავიაციო სამუშაოების შესრულების უფლებამოსილების მინიჭების პროცესის წარმართვას და შესაბამისი დასკვნის მომზადებას;
 • საავიაციო სამუშაოების შესრულების ზედამხედველობას;
 • კომპლექსური საჰაერო ხომალდით საკუთარი მიზნებისთვის ექსპლუატაციის ზედამხედველობას და შესაბამისი რეესტრის წარმოებას;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, ავიასპეციალისტის მოწმობის გაცემის, მოქმედების ვადის გაგრძელების, გაუქმების და საკვალიფიკაციო აღნიშვნის გაცემის პროცესის წარმართვას და შესაბამისი რეესტრის წარმოებას;
 • ფრენის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე ზედამხედველობას და სამოქალაქო საჰაერო ხომალდის მარშრუტზე ეკიპაჟის საფრენოსნო და მეთოდურ შემოწმებას;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, სხვა სახელმწიფოს მიერ გაცემული ავიასპეციალისტის მოწმობისა და საკვალიფიკაციო აღნიშვნის აღიარების პროცესის წარმართვას და შესაბამისი რეესტრის წარმოებას;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სასწავლო დაწესებულების და ფრენის იმიტაციის საწვრთნელი მოწყობილობის (საწაფი) სერტიფიცირების პროცესის წარმართვას და შესაბამისი დასკვნის მომზადებას, მათ საქმიანობაზე ზედამხედველობას და შესაბამისი რეესტრის წარმოებას;
 • სასწავლო პროგრამის და სახელმძღვანელოების შეთანხმებას, მასწავლებლის მოწმობის გაცემის პროცესის წარმართვას და შესაბამისი რეესტრის წარმოებას;
 • სხვა ქვეყნის სასწავლო დაწესებულების და საწაფის აღიარების პროცესის წარმართვას, დასკვნის მომზადებას და შესაბამისი რეესტრის წარმოებას;
 • ავიასამედიცინო ცენტრის და ავიასამედიცინო ექსპერტის სერტიფიცირების პროცესის წარმართვას, შესაბამისი დასკვნის მომზადება, მათ საქმიანობაზე ზედამხედველობას და რეესტრის წარმოებას;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენას;
 • აეროპორტში საჰაერო ხომალდის ბაქანზე შემოწმებას (მათ შორის, უცხო ქვეყნის საჰაერო ხომალდის ბაქანზე შემოწმებას (SAFA/RAMP);
 • ავიასაწარმოს უსაფრთხოების მართვის სისტემის და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შეთანხმებას;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, საჰაერო სივრცეში ფრენის წესების შესრულებაზე ზედამხედველობას, საავიაციო მოვლენების შესახებ ინფორმაციის ანალიზს და შესაბამის რეაგირებას;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, ნორმატიული აქტების და უსაფრთხოების მითითების პროექტების მომზადებას და მათ შესრულებაზე ზედამხედველობას;
 • უსაფრთხოების ეფექტურობის მაჩვენებლების შემუშავებას, სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხოების დასაშვები დონის განსაზღვრაში მონაწილეობას და მონიტორინგს;
 • ფრენის უსაფრთხოების დონის გაუმჯობესების ღონისძიებების შემუშავებას და შესრულების მონიტორინგს, სააგენტოში დაგეგმილი ცვლილებების მართვის პროცესში მონაწილეობას, სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობას;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მომზადებას;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობას.

 

ფრენის სტანდარტების, სერტიფიცირებისა და ინპექტირების დეპარტამენტი

კახა ჩაჩავა

დეპარტამენტის უფროსი

ტელ: + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 109)