დანართები

 

დანართები

 

​დანართები

 

დანართები

 

 

 

 

 

საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვების ზედამხედველობა:

 

 

 

 

​​

 

აეროდრომების და აეროპორტების ზედამხედველობა:

 

დანართი N1

დანართი N2

 

დანართები

 

დანართები

 

დანართები

 

დანართები

 

დანართი N1

დანართი N2

 

 

საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტებზე ზედამხედველობა:

 

დანართი N1 (განცხადების ელექტრონული ფორმა);

დანართი N2  (განცხადების ელექტრონული ფორმა);

დანართი N3;  დანართი N4;  დანართი N5;  დანართი N6;  დანართი N7;

დანართი N8;  დანართი N9;  დანართი N10

 

ფრენის შესრულების სახელმძღვანელოს კითხვარები:

OM Part A

OM Part B

OM Part C

OM Part D

MEL

ხარისხის მართვის სახელმძღვანელოს შემოწმების კითხვარი

ავიაკომპანიების ბორტგამყოლის სახელმძღვანელოს შემოწმების კითხვარი

ელექტრონული საფრენოსნო მოწყობილობის (EFB) განთავსებისა და გამოყენების ნებართვის გაცემის კითხვარი

 

დანართები

 

დანართები

 

დანართები

 

დანართები

 

დანართი N1

დანართი N2

დანართი N3

 

ავიასამედიცინო ცენტრის/ექსპერტის სერტიფიცირება

 

 

სასწავლო დაწესებულებების სერტიფიცირება

 

          დანართი

საჰაერო ხომალდების რეგისტრაცია და ვარგისობაზე ზედამხედველობა:

 

დანართები

 

 

 

 

სააერნაოსნო მომსახურების ზედამხედველობა:

 

 

დანართები

 

დანართი

 

 

დანართები

 

 

 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ცვლილების შესახებ განაცხადის ფორმა

 

 

საავიაციო უშიშროების ზედამხედველობა:

 

 

 

 

ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდების ექსპლუატაციაზე ზედამხედველობა

 

​დანართები

 

დანართი

 

უპილოტო საჰაერო ხომალდების უქსპლუატაციაზე ზედამხედველობა:

 

დანართები

 

დანართები

 

დანართები