დანართები

ბრძანება ამოქმედდება 2023 წლის 1 მარტიდან.

საქართველოში რეგისტრირებული ავიაგადამზიდველების მიმართ საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობის გაცემის მომწესრიგებელი ნორმების განმარტებითი სახელმძღვანელო

დანართები

დანართები

​დანართები

დანართები

საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვების ზედამხედველობა:

​​ექსპლუატანტის სახიფათო ტვირთების გადაზიდვების პროცედურის შემოწმების საკონტროლო ბარათი

ექსპლუატანტის პერსონალის მომზადების პროგრამის შემოწმების საკონტროლო ბარათი სახიფათო ტვირთების გადაზიდვებთან დაკავშირებით

აეროდრომების და აეროპორტების ზედამხედველობა:

დანართები

დანართი N1

დანართი N2

დანართები

დანართები

დანართები

დანართები

დანართები

დანართი N1

დანართი N2

წესი

დანართები

საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტებზე ზედამხედველობა:

დანართი N1 (განცხადების ელექტრონული ფორმა);

დანართი N2  (განცხადების ელექტრონული ფორმა);

დანართი N3;  დანართი N4;  დანართი N5;  დანართი N6;  დანართი N7;

დანართი N8;  დანართი N9;  დანართი N10

ფრენის შესრულების სახელმძღვანელოს კითხვარები:

OM Part A

OM Part B

OM Part C

OM Part D

MEL

ხარისხის მართვის სახელმძღვანელოს შემოწმების კითხვარი

ავიაკომპანიების ბორტგამყოლის სახელმძღვანელოს შემოწმების კითხვარი

ელექტრონული საფრენოსნო მოწყობილობის (EFB) განთავსებისა და გამოყენების ნებართვის გაცემის კითხვარი

დანართები (1-9)

სახიფათო ტვირთის გადაზიდვის უფლების მინიჭების განცხადება/ფორმა

დანართები

დანართი N1

დანართი N2

დანართი N3

ავიასამედიცინო ცენტრის/ექსპერტის სერტიფიცირება

სასწავლო დაწესებულებების სერტიფიცირება

          დანართი

საჰაერო ხომალდების რეგისტრაცია და ვარგისობაზე ზედამხედველობა:

დანართები

დანართი 1: ფრენის ვარგისობის სერტიფიკატის გაცემის  და ფრენის ვარგისობის სერტიფიკატის მოქმედების ვადის გაგრძელების განაცხადი

დანართი 4: სამოქალაქო საჰაერო ხომალდის ფრენის ვარგისობის სერტიფიკატის და/ან მისი დანართის გამოცვლის, დუბლიკატის გაცემის განაცხადი

დანართი 5: სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების ხმაურის სერტიფიკატის გაცემის განაცხადი

დანართი 7: საექსპორტო სერტიფიკატის გაცემის განაცხადი

დანართი 9: ფრენის ვარგისობის სერტიფიკატის გარეშე ფრენის ნებართვის მოთხოვნის განაცხადი

დანართი 1

დანართი 1     დანართი 2     დანართი 3

დანართი 4     დანართი 5     დანართი 6

დანართი 1: საავიაციო ტექნიკის ტექმომსახურების ხელშეკრულების შემოწმების ბარათი

დანართი 2: საავიაციო ტექნიკის საფრენად ვარგისობის მართვის  საწარმოს სერტიფიკატის გაცემის განაცხადი

დანართი 3:  საავიაციო ტექნიკის საფრენად ვარგისობის მართვის საწარმოს სერტიფიკატი

დანართი 4: საავიაციო ტექნიკის საფრენად ვარგისობის მართვის საწარმოს ხელმძღვანელი პირის მონაცემები

დანართი 2: საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების სასწავლო დაწესებულების ხელმძღვანელი პირის მონაცემები

დანართი 3: სასწავლო ინსტრუმენტები

დანართი 4: საბაზო  კურსის ხანგრძლივობა

დანართი 5: საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების სასწავლო დაწესებულების სერთიფიკატის გაცემის განაცხადი

დანართი 6: ზოგადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები  საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების სასწავლო დაწესებულების ინსტრუქტორებისთვის

დანართი 1: ცოდნის დონე საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების A, B1, B2, B2L, B3 და C კატეგორიის მოწმობებისთვის (საგნობრივი მოდულები)

დანართი 2: საბაზო  ცოდნის გამოცდების სტანდარტი (გარდა L კატეგორიის მოწმობისა)

დანართი 3: საჰაერო ხომალდის ტიპზე სწავლება და გამოცდის მოთხოვნები – სამუშაო ადგილზე სწავლება (OJT)

დანართი 4: საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტის მოწმობაში ახალი კატეგორიის/ქვეკატეგორიის დასამატებლად პრაქტიკული გამოცდილების მოთხოვნები

დანართი 5: საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტის Part-66 მოწმობის პირველადი გაცემის/ცვლილების შეტანის/ვადის გაგრძელების/კონვერტაციის განაცხადის ფორმა

დანართი 7: საბაზო ცოდნის მოთხოვნები L კატეგორიის საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტის მოწმობისთვის

დანართი 8: საბაზისო გამოცდის სტანდარტი L კატეგორიის საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების მოწმობისთვის

დანართი  9: საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტის ოსტატობის შესაბამისი მოთხოვნები

დანართი 10: საჰაერო ხომალდების კლასიფიცირება ჯგუფებად

დანართი 11: INFORMATION FORM FOR THE VERIFICATION OF A FOREIGN LICENCE

სააერნაოსნო მომსახურების ზედამხედველობა:

დანართები

დანართები

დანართი

დანართები

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ცვლილების შესახებ განაცხადის ფორმა

საავიაციო უშიშროების ზედამხედველობა:

ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდების ექსპლუატაციაზე ზედამხედველობა

​დანართები

დანართი

უპილოტო საჰაერო ხომალდების უქსპლუატაციაზე ზედამხედველობა:

დანართები

დანართები

დანართები