დანართები

 

დანართები

 

​დანართები

 

დანართები

 

 

 

 

 

საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვების ზედამხედველობა:

 

 

 

 

​​

 

აეროდრომების და აეროპორტების ზედამხედველობა:

 

დანართი N1

დანართი N2

 

დანართები

 

დანართები

 

დანართები

 

დანართები

 

დანართები

 

დანართი N1

დანართი N2

 

 

საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტებზე ზედამხედველობა:

 

დანართი N1 (განცხადების ელექტრონული ფორმა);

დანართი N2  (განცხადების ელექტრონული ფორმა);

დანართი N3;  დანართი N4;  დანართი N5;  დანართი N6;  დანართი N7;

დანართი N8;  დანართი N9;  დანართი N10

 

ფრენის შესრულების სახელმძღვანელოს კითხვარები:

OM Part A

OM Part B

OM Part C

OM Part D

MEL

ხარისხის მართვის სახელმძღვანელოს შემოწმების კითხვარი

ავიაკომპანიების ბორტგამყოლის სახელმძღვანელოს შემოწმების კითხვარი

ელექტრონული საფრენოსნო მოწყობილობის (EFB) განთავსებისა და გამოყენების ნებართვის გაცემის კითხვარი

 

დანართები

 

​დანართები

 

დანართები

 

დანართები

 

დანართი N1

დანართი N2

დანართი N3

 

ავიასამედიცინო ცენტრის/ექსპერტის სერტიფიცირება

 

 

სასწავლო დაწესებულებების სერტიფიცირება

 

          დანართი

საჰაერო ხომალდების რეგისტრაცია და ვარგისობაზე ზედამხედველობა:

 

დანართები

 

 

 

 

სააერნაოსნო მომსახურების ზედამხედველობა:

 

 

დანართები

 

დანართები

 

დანართი

 

 

დანართები

 

 

 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ცვლილების შესახებ განაცხადის ფორმა

 

 

საავიაციო უშიშროების ზედამხედველობა:

 

 

 

 

ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდების ექსპლუატაციაზე ზედამხედველობა

 

​დანართები

 

დანართი

 

უპილოტო საჰაერო ხომალდების უქსპლუატაციაზე ზედამხედველობა:

 

დანართები

 

დანართები

 

დანართები