საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია ღიაა და ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია (თუ ის არ შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას) მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად, აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა (ასლი, ამობეჭდილი ან ელექტრონული ვერსია), აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში.

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი: ელისო ასლანიშვილი-ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი.

ტელეფონი: 294 80 14

ელ. ფოსტა: office@gcaa.ge

მისამართი: I ხეინვის ქუჩის დასაწყისი, თბილისი, 0114.

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული აქტები

1. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მესამე თავი

2. საქართველოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ

3. მთავრობის დადგენილება N219 საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ

4. სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 2 ნოემბრის N 245 ,,საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ“ სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 29 აგვისტოს N 148 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

5.  ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ

2022 წელი

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2022 წლის  I კვარტლის მდგომარეობით

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2022 წლის  II კვარტლის მდგომარეობით

  • სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში ვაკანტურ თანამდებობებზე  კონკურსი 2022 წლის II კვარტალში არ გამოცხადებულა

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2022 წლის  III კვარტლის მდგომარეობით

  • სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში ვაკანტურ თანამდებობებზე  კონკურსი 2022 წლის III კვარტალში არ გამოცხადებულა

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2022 წლის  IV კვარტლის მდგომარეობით

  • სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში ვაკანტურ თანამდებობებზე  კონკურსი 2022 წლის IV კვარტალში არ გამოცხადებულა

2021 წელი

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2021 წლის  I კვარტლის მდგომარეობით

  • სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში ვაკანტურ თანამდებობებზე  კონკურსი 2021 წლის I კვარტალში არ გამოცხადებულა

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2021 წლის  II კვარტლის მდგომარეობით

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2021 წლის  III კვარტლის მდგომარეობით

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2021 წლის  IV კვარტლის მდგომარეობით

  • სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში ვაკანტურ თანამდებობებზე  კონკურსი 2021 წლის IV კვარტალში არ ჩატარებულა.
2020 წელი

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2020 წლის  I კვარტლის მდგომარეობით

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2020 წლის  II კვარტლის მდგომარეობით

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2020 წლის  III კვარტლის მდგომარეობით

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში ვაკანტურ თანამდებობებზე  2020 წელს კონკურსი არ გამოცხადებულა

2024 წელი

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2024 წლის I კვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2024 წლის II კვარტალში

2023 წელი

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2023 წლის I კვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2023 წლის II კვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2023 წლის III კვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2023 წლის IV კვარტალში

2022 წელი

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2022 წლის I კვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2022 წლის III კვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2022 წლის IV კვარტალში

2021 წელი

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2021 წლის I კვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2021 წლის II კვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2021 წლის III კვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2021 წლის IV კვარტალში

2020 წელი

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2020 წლის I კვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2020 წლის IIკვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2020 წლის IIIკვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2020 წლის IV კვარტალში

2023 წელი

2022 წელი

2021 წელი

2020 წელი