საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია ღიაა და ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია (თუ ის არ შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას) მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად, აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა (ასლი, ამობეჭდილი ან ელექტრონული ვერსია), აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში.

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი: ელისო ასლანიშვილი-ადმინისტრაციული დეპარტამენტის სპეციალისტი.

ტელეფონი: 294 80 14

ელ. ფოსტა: office@gcaa.ge

მისამართი: I ხეინვის ქუჩის დასაწყისი, თბილისი, 0114.

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული აქტები

1. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მესამე თავი

2. საქართველოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ

3. მთავრობის დადგენილება N219 საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ

4. სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 2 ნოემბრის N 245 ,,საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ“ სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 29 აგვისტოს N 148 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

5.  ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ

2022 წელი

2021 წელი

2020 წელი
2019 წელი

2022 წელი

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2022 წლის I კვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2022 წლის III კვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2022 წლის IV კვარტალში

2021 წელი

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2021 წლის I კვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2021 წლის II კვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2021 წლის III კვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2021 წლის IV კვარტალში

2020 წელი

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2020 წლის I კვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2020 წლის IIკვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2020 წლის IIIკვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2020 წლის IV კვარტალში

2019 წელი

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2019 წლის I კვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2019 წლის II კვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2019 წლის III კვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2019 წლის IV კვარტალში

2022 წელი

2021 წელი

2020 წელი

2019 წელი

სააგენტოს ბალანსზე არ არის რიცხული უძრავი ქონება

სააგენტოს ბალანსზე არ არის რიცხული უძრავი ქონება

სააგენტოს ბალანსზე არ არის რიცხული უძრავი ქონება