სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს საქმიანობის 2020 წლის ანგარიში

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს საქმიანობის 2019 წლის ანგარიში

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს საქმიანობის 2018 წლის ანგარიში

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს საქმიანობის 2017 წლის ანგარიში

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს საქმიანობის 2016 წლის ანგარიში

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს საქმიანობის 2015 წლის ანგარიში

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს საქმიანობის 2014 წლის ანგარიში

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს საქმიანობის 2013 წლის ანგარიში

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში ვაკანტურ თანამდებობებზე  კონკურსის შედეგად შერჩეული კანდიდატების შესახებ ინფორმაცია 2014 წლის I კვარტლის მდგომარეობით

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2014 წლის  II კვარტლის მდგომარეობით

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში ვაკანტურ თანამდებობებზე  კონკურსის შედეგად შერჩეული კანდიდატების შესახებ ინფორმაცია 2013 წლის მდგომარეობით

„სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის შექმნის შესახებ” სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 21 მარტის N43 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2017 წლის  I კვარტლის მდგომარეობით

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2019 წლის I კვარტალში

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N5

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N6

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N7

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N9

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2019 წლის II კვარტალში

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N10

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2019 წლის III კვარტალში

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N11

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N12

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2019 წლის IV კვარტალში

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N13

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N14

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N15

ნფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2018 წლის I კვარტალში

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N5

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N6

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N7

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2018 წლის II კვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2017 წლის I კვარტალში

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N5

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2017 წლის II კვარტალში

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N6

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2017 წლის III კვარტალში

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N7

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2017 წლის IV კვარტალში

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N8

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N9

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2016 წლის I კვარტალში

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N5

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N6

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი – 740 ლარი.

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2016 წლის II კვარტალში

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N7

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N8

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N9

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N10

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N11

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N12

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი – 1110 ლარი.

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2016 წლის III კვარტალში

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N13

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი – 1110 ლარი.

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2016 წლის IV კვარტალში

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N14

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N15

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N16

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N17

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი – 1110 ლარი.


ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2015 წლის I კვარტალში

სააგენტოს არ გაუწევია არანაირი ხარჯი რეკლამის განთავსებაზე 2015 წლის I კვარტალში

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N5

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N6

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N7

სააგენტოს არ გაუწევია არანაირი ხარჯი რეკლამის განთავსებაზე 2015 წლის II კვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2015 წლის III კვარტალში

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N8

სააგენტოს არ გაუწევია არანაირი ხარჯი რეკლამის განთავსებაზე 2015 წლის III კვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2015 წლის   IV კვარტალში

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N9

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N10

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N11

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N12

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N13

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N14

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N15

სააგენტოს არ გაუწევია არანაირი ხარჯი რეკლამის განთავსებაზე 2015 წლის    IV კვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2014 წლის I კვარტალში

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N1

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N2

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N3

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N4

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2014 წლის II კვარტალში

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N5

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N6

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N7

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2014 წლის III კვარტალში

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2014 წლის IV კვარტალში

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N8

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N9

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N10

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N11

სააგენტოს არ გაუწევია არანაირი ხარჯი რეკლამის განთავსებაზე 2014 წლის განმავლობაში


2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა I კვარტლის მდგომარეობით

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N1

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N2

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N3

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N4

2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა II კვარტლის მდგომარეობით

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N5

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N6

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N7

2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა III კვარტლის მდგომარეობით

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N8

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2013 წლის I-III კვარტალში

2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა IV კვარტლის მდგომარეობით

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N9

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N10

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა N11

ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2013 წლის IV კვარტალში

სააგენტოს არ გაუწევია არანაირი ხარჯი რეკლამის განთავსებაზე 2013 წლის განმავლობაში

2019 წელი

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებასა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2019 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2019 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ  2019 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ 2019 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია თანამდებობის პირების ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე 2019 წლის I კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი 2019 წლის I კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე არ არის რიცხული უძრავი ქონება

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებასა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2019 წლის II კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2019 წლის II კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ  2019 წლის II კვარტალი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ 2019 წლის II კვარტალი

ინფორმაცია თანამდებობის პირების ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე 2019 წლის II კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი 2019 წლის II კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე არ არის რიცხული უძრავი ქონება

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებასა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2019 წლის III კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2019 წლის III კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ  2019 წლის III კვარტალი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ 2019 წლის III კვარტალი

ინფორმაცია თანამდებობის პირების ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე 2019 წლის III კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი 2019 წლის III კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე არ არის რიცხული უძრავი ქონება

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებასა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2019 წლის IV კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2019 წლის IV კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ  2019 წლის IV კვარტალი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ 2019 წლის IV კვარტალი

ინფორმაცია თანამდებობის პირების ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე 2019 წლის IV კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი 2019 წლის IV კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე არ არის რიცხული უძრავი ქონება

2018 წელი

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებასა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2018 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2018 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ  2018 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ 2018 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია თანამდებობის პირების ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე 2018 წლის I კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი 2018 წლის I კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე არ არის რიცხული უძრავი ქონება

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებასა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2018 წლის II კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2018 წლის II კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ  2018 წლის II კვარტალი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ 2018 წლის II კვარტალი

ინფორმაცია თანამდებობის პირების ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე 2018 წლის II კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი 2018 წლის II კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე არ არის რიცხული უძრავი ქონება

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებასა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2018 წლის III კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2018 წლის III კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ  2018 წლის III კვარტალი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ 2018 წლის III კვარტალი

ინფორმაცია თანამდებობის პირების ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე 2018 წლის III კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი 2018 წლის III კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე არ არის რიცხული უძრავი ქონება

2017 წელი

სააგენტოს დირექტორის 2017 წლის 8 თებერვლის N17 ბრძანება „სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” 

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებასა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2017 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2017 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ  2017 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ 2017 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია თანამდებობის პირების ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე 2017 წლის I კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი 2017 წლის I კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე არ არის რიცხული უძრავი ქონება

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებასა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2017 წლის II კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2017 წლის II კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ  2017 წლის II კვარტალი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ 2017 წლის II კვარტალი

ინფორმაცია თანამდებობის პირების ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე 2017 წლის II კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი 2017 წლის II კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე არ არის რიცხული უძრავი ქონება

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებასა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2017 წლის III კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2017 წლის III კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ  2017 წლის III კვარტალი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ 2017 წლის III კვარტალი

ინფორმაცია თანამდებობის პირების ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე 2017 წლის III კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი 2017 წლის III კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე არ არის რიცხული უძრავი ქონება

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებასა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2017 წლის IV კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2017 წლის IV კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ  2017 წლის IV კვარტალი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ 2017 წლის IV კვარტალი

ინფორმაცია თანამდებობის პირების ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე 2017 წლის IV კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი 2017 წლის IV კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე არ არის რიცხული უძრავი ქონება

2016 წელი

სააგენტოს დირექტორის 2016 წლის 1 აპრილის N37 ბრძანება „სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” 

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებასა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2016 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2016 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ  2016 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ 2016 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია თანამდებობის პირების ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე 2016 წლის I კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი 2016 წლის I კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე არ არის რიცხული უძრავი ქონება

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებასა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2016 წლის II კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2016 წლის II კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ  2016 წლის II კვარტალი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ 2016 წლის II კვარტალი

ინფორმაცია თანამდებობის პირების ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე 2016 წლის II კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი 2016 წლის II კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე არ არის რიცხული უძრავი ქონება

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებასა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2016 წლის III კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2016 წლის III კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ  2016 წლის IIIკვარტალი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ 2016 წლის III კვარტალი

ინფორმაცია თანამდებობის პირების ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე 2016 წლის III კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი 2016 წლის III კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე არ არის რიცხული უძრავი ქონება

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებასა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2016 წლის IV კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2016 წლის IV კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ  2016 წლის IVკვარტალი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ 2016 წლის IV კვარტალი

ინფორმაცია თანამდებობის პირების ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე 2016 წლის IV კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი 2016 წლის IV კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე არ არის რიცხული უძრავი ქონება

2015 წელი

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებასა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2015 წლის IV კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2015 წლის IV კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯის შესახებ  2015 წლის IV კვარტალი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ 2015 წლის IV კვარტალი

ინფორმაცია თანამდებობის პირების ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე 2015 წლის IV კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი 2015 წლის IV კვარტალი

სააგენტოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი

2014 წელი

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის N1-1/1025 2012 წლის 20 აპრილის ბრძანება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სამოქალაქო  ავიაციის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების სახეების, ვადების, საფასურის განაკვეთების, ასევე საფასურის გადახდისა და გადახდილი საფასურის დაბრუნების წესის და პირობების დამტკიცების შესახებ

2013 წელი

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებასა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2013 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებასა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2013 წლის II კვარტალი

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებასა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2013 წლის III კვარტალი

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებასა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2013 წლის IV კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2013 წლის II კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2013 წლის III კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა დანარჩენ თანამშრომლებზე (ჯამურად) 2013 წლის IV კვარტალი

ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯი 2013 წლის I კვარტალი

ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯი 2013 წლის II კვარტალი

ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯი 2013 წლის III კვარტალი

ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯი 2013 წლის IV კვარტალი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ 2013 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ 2013 წლის II კვარტალი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ 2013 წლის III კვარტალი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ 2013 წლის IV კვარტალი

სააგენტოს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები 2018 წლის I კვარტალი

2018 წლის II კვარტალში სააგენტოს არ გაუწევია წარმომადგენლობითი ხარჯი

სააგენტოს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები 2018 წლის III კვარტალი

2018 წლის IV კვარტალში სააგენტოს არ გაუწევია წარმომადგენლობითი ხარჯი

სააგენტოს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები 2017 წლის I კვარტალი

სააგენტოს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები 2017 წლის II კვარტალი

სააგენტოს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები 2017 წლის III კვარტალი

სააგენტოს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები 2017 წლის IV კვარტალი

სააგენტოს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები 2016 წლის I კვარტალი

სააგენტოს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები 2016 წლის II კვარტალი

სააგენტოს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები 2016 წლის III კვარტალი

სააგენტოს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები 2015 წლის I კვარტალი

სააგენტოს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები 2015 წლის II კვარტალი

სააგენტოს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები 2015 წლის III კვარტალი

სააგენტოს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები 2015 წლის IV კვარტალი

სააგენტოს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები 2014 წლის I კვარტალი

სააგენტოს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები 2014 წლის II კვარტალი

სააგენტოს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები 2014 წლის III კვარტალი

სააგენტოს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები 2014 წლის IV კვარტალი