ავიასპეციალისტების სერტიფიცირება

პირები, რომელნიც ჩართულნი არიან საჰაერო ხომალდების ექპლუატაციის, მომსახურების და/ან საჰაერო მოძრაობის მომსახურების პროცესში ექვემდებარებიან სავალდებულო სერტიფიცირებას. საქართველოში ავიასპეციალისტების სერტიფიცირებას (მოწმობების გაცემას) და მათ საქმიანობაზე ზედამხედველომას ახორციელებს სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო.

სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2012 წლის 30 აგვისტოს №150 ბრძანება „ავიასპეციალისტთა სერტიფიცირების წესების“ დამტკიცების შესახებ