სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ნორმატიული აქტების პროექტები

2023 წელი:

ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

ბრძანების პროექტს – „კომერციული სპეციალიზებული ექსპლუატაციის (საავიაციო სამუშაოების) წესის” დამტკიცების შესახებ

დანართები

წარმოდგენილ პროექტთან დაკავშირებით შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ 2023 წლის 11 აგვისტოს ჩათვლით, შემდეგ ელ. მისამართებზე: uas-ga@gcaa.ge


ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

ბრძანების პროექტს – „ავიასპეციალისტთა სერტიფიცირების წესების დამტკიცების შესახებ“ სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2012 წლის 30 აგვისტოს №150 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

წარმოდგენილ ცვლილების პროექტთან დაკავშირებით შენიშვნები, მოსაზრებები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ 2023 წლის 4 აგვისტოს ჩათვლით, შემდეგ ელ. მისამართებზე: flightstandards@gcaa.ge და pel@gcaa.ge


ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

ბრძანების პროექტს – “საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის/საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მოწმობის მფლობელის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის წესის” დამტკიცების შესახებ სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2017 წლის 14 ივნისის N95 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

წარმოდგენილ ცვლილების პროექტთან დაკავშირებული მოსაზრებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ 2023 წლის 30 ივნისის ჩათვლით, შემდეგ ელ. მისამართზე: atd@gcaa.ge

გარე განხილვის ვადა ამოწურულია


ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

“საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების სპეციალისტის სერტიფიცირების წესის” დამტკიცების შესახებ სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2022 წლის 18 მარტის N69 ბრძანების N13 დანართის (საბაზო გამოცდილების დავალებების ჩამონათვალი) ცვლილების პროექტს

წარმოდგენილ ცვლილების პროექტთან დაკავშირებული მოსაზრებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ 2023 წლის 23 ივნისის ჩათვლით, შემდეგ ელ. მისამართზე: air@gcaa.ge

გარე განხილვის ვადა ამოწურულია


ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

ბრძანების პროექტს – „აეროდრომის/ვერტოდრომის ექსპლუატაციის ფუნქციონალურ სისტემაში დაგეგმილი ცვლილების განხორციელების და შეთანხმების წესის“ დამტკიცების შესახებ

დანართები

შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ 2023 წლის 10 თებერვლამდე, შემდეგ ელ. მისამართზე: aga@gcaa.ge

გარე განხილვის ვადა ამოწურულია

2022 წელი:

ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

ბრძანების პროექტს – „საფრენად ვარგისობის კომბინირებული საწარმოს სერტიფიცირების წესის“ დამტკიცების შესახებ”

შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ 2022 წლის 27 დეკემბრამდე, შემდეგ ელ. მისამართზე: air@gcaa.ge

გარე განხილვის ვადა ამოწურულია


ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

ბრძანების პროექტს – „სპეციალური ნებართვის გაცემის წესის“ დამტკიცების შესახებ სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 31 მარტის №70 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

სახიფათო ტვირთის გადაზიდვის უფლების მინიჭების განცხადება/ფორმა (პროექტი)

ბრძანების პროექტს – „საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სერტიფიცირების წესის დამტკიცების შესახებ“  სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 19 აგვისტოს №142 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანების პროექტს – „საჰაერო ტრანსპორტით სახიფათო ტვირთის გადაზიდვის წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 27 დეკემბრის №263 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ 2022 წლის 2 დეკემბრის ჩათვლით, შემდეგ ელ. მისამართზე: atd@gcaa.ge

გარე განხილვის ვადა ამოწურულია


ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

დადგენილების პროექტს – „მართლსაწინააღმდეგო ქმედებისაგან სამოქალაქო ავიაციის უშიშროების დაცვის უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ”

შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ 2022 წლის 20 სექტემბრამდე, შემდეგ ელ. მისამართზე: office@gcaa.ge

გარე განხილვის ვადა ამოწურულია


ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

ბრძანების პროექტს – „საქართველოს სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების სახელმწიფო რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 11 ოქტომბრის №205 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”

შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ 2022 წლის 10 სექტემბრამდე, შემდეგ ელ. მისამართზე: air@gcaa.ge

გარე განხილვის ვადა ამოწურულია


ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

ბრძანების პროექტს – „საქართველოს სამოქალაქო საჰაერო ხომალდებზე ფრენის ვარგისობის და ხმაურის სერტიფიკატების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 15 ოქტომბრის №209 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ 2022 წლის 10 სექტემბრამდე, შემდეგ ელ. მისამართზე: air@gcaa.ge

გარე განხილვის ვადა ამოწურულია


ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

ბრძანების პროექტს – „საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სერტიფიცირების წესის დამტკიცების შესახებ “სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 19 აგვისტოს №142 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ 2022 წლის 10 სექტემბრამდე, შემდეგ ელ. მისამართზე: air@gcaa.ge

გარე განხილვის ვადა ამოწურულია


ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

ბრძანების პროექტს – „სპეციალური ნებართვის გაცემის წესის“ დამტკიცების შესახებ სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 31 მარტის N70 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანების პროექტს – „საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სერტიფიცირების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 19 აგვისტოს №142 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანების პროექტს – „საჰაერო ტრანსპორტით სახიფათო ტვირთის გადაზიდვის წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 27 დეკემბრის №263 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანების პროექტს – „საავიაციო სატვირთო ტერმინალების სერტიფიცირების წესისა და სერტიფიკატების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 27 დეკემბრის №264 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

წარმოდგენილ ცვლილებათა პაკეტთან დაკავშირებით, შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ 2022 წლის 15 ივლისის ჩათვლით, შემდეგ ელ. მისამართზე: atd@gcaa.ge

გარე განხილვის ვადა ამოწურულია


ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

ბრძანების პროექტს – „უსაფრთხოების მართვის სისტემის წესის” დამტკიცების შესახებ

შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ 2022 წლის 20 მაისამდე, შემდეგ ელ. მისამართზე: safety@gcaa.ge

გარე განხილვის ვადა ამოწურულია


ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

ბრძანების პროექტს – „სამოქალაქო აეროდრომის რაიონის დადგენისა და დაბრკოლების დასაშვები სიმაღლის განსაზღვრის წესის” დამტკიცების შესახებ

შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ მიმდინარე წლის 18 მარტამდე, შემდეგ ელ. მისამართზე: aga@gcaa.ge

გარე განხილვის ვადა ამოწურულია