ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

 

ბრძანების პროექტს – „სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების  საწვავ-გასამართი საწარმოს ტექნიკური პერსონალის სერტიფიცირების წესის“ დამტკიცების შესახებ

 

შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ მიმდინარე წლის 1 ივლისამდე, შემდეგ ელ. მისამართზე:  aga@gcaa.ge

 

 

 

ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

 

ბრძანების პროექტს – „ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის ხელოვნურ საფარზე არსებული მდგომარეობის შეფასებისა და შეტყობინების წესის“ დამტკიცების შესახებ

 

შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ მიმდინარე წლის 30 ივნისამდე, შემდეგ ელ. მისამართზე:  aga@gcaa.ge

 

 

 

ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

 

ბრძანების პროექტს – „ჰაერსანაოსნო ინფორმაციით მომსახურების წესის“ დამტკიცების შესახებ სსიპსამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2018 წლის 2 თებერვლის №24 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ მიმდინარე წლის 25 მარტამდე, შემდეგ ელ. მისამართზე:  ans@gcaa.ge

გარე განხილვის ვადა ამოიწურა