სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ნორმატიული აქტების პროექტები

 

ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

 

ბრძანების პროექტს – „სპეციალური ნებართვის გაცემის წესის“ დამტკიცების შესახებ სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 31 მარტის N70 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანების პროექტს – „საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სერტიფიცირების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 19 აგვისტოს №142 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანების პროექტს – „საჰაერო ტრანსპორტით სახიფათო ტვირთის გადაზიდვის წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 27 დეკემბრის №263 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანების პროექტს – „საავიაციო სატვირთო ტერმინალების სერტიფიცირების წესისა და სერტიფიკატების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 27 დეკემბრის №264 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

წარმოდგენილ ცვლილებათა პაკეტთან დაკავშირებით, შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ 2022 წლის 15 ივლისის ჩათვლით, შემდეგ ელ. მისამართზე: atd@gcaa.ge

 

 

 

ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

 

ბრძანების პროექტს – „უსაფრთხოების მართვის სისტემის წესის” დამტკიცების შესახებ

 

შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ 2022 წლის 20 მაისამდე, შემდეგ ელ. მისამართზე: safety@gcaa.ge

გარე განხილვის ვადა ამოწურულია

 

 

ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

 

ბრძანების პროექტს – „სამოქალაქო აეროდრომის რაიონის დადგენისა და დაბრკოლების დასაშვები სიმაღლის განსაზღვრის წესის” დამტკიცების შესახებ

 

შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ მიმდინარე წლის 18 მარტამდე, შემდეგ ელ. მისამართზე: aga@gcaa.ge

გარე განხილვის ვადა ამოწურულია