სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ნორმატიული აქტების პროექტები

2023 წელი:

ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

ბრძანების პროექტს – „აეროდრომის/ვერტოდრომის ექსპლუატაციის ფუნქციონალურ სისტემაში დაგეგმილი ცვლილების განხორციელების და შეთანხმების წესის“ დამტკიცების შესახებ

დანართები

შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ 2023 წლის 10 თებერვლამდე, შემდეგ ელ. მისამართზე: aga@gcaa.ge

2022 წელი:

ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

ბრძანების პროექტს – „საფრენად ვარგისობის კომბინირებული საწარმოს სერტიფიცირების წესის“ დამტკიცების შესახებ”

შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ 2022 წლის 27 დეკემბრამდე, შემდეგ ელ. მისამართზე: air@gcaa.ge

გარე განხილვის ვადა ამოწურულია


ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

ბრძანების პროექტს – „სპეციალური ნებართვის გაცემის წესის“ დამტკიცების შესახებ სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 31 მარტის №70 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

სახიფათო ტვირთის გადაზიდვის უფლების მინიჭების განცხადება/ფორმა (პროექტი)

ბრძანების პროექტს – „საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სერტიფიცირების წესის დამტკიცების შესახებ“  სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 19 აგვისტოს №142 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანების პროექტს – „საჰაერო ტრანსპორტით სახიფათო ტვირთის გადაზიდვის წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 27 დეკემბრის №263 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ 2022 წლის 2 დეკემბრის ჩათვლით, შემდეგ ელ. მისამართზე: atd@gcaa.ge

გარე განხილვის ვადა ამოწურულია


ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

დადგენილების პროექტს – „მართლსაწინააღმდეგო ქმედებისაგან სამოქალაქო ავიაციის უშიშროების დაცვის უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ”

შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ 2022 წლის 20 სექტემბრამდე, შემდეგ ელ. მისამართზე: office@gcaa.ge

გარე განხილვის ვადა ამოწურულია


ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

ბრძანების პროექტს – „საქართველოს სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების სახელმწიფო რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 11 ოქტომბრის №205 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”

შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ 2022 წლის 10 სექტემბრამდე, შემდეგ ელ. მისამართზე: air@gcaa.ge

გარე განხილვის ვადა ამოწურულია


ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

ბრძანების პროექტს – „საქართველოს სამოქალაქო საჰაერო ხომალდებზე ფრენის ვარგისობის და ხმაურის სერტიფიკატების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 15 ოქტომბრის №209 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ 2022 წლის 10 სექტემბრამდე, შემდეგ ელ. მისამართზე: air@gcaa.ge

გარე განხილვის ვადა ამოწურულია


ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

ბრძანების პროექტს – „საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სერტიფიცირების წესის დამტკიცების შესახებ “სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 19 აგვისტოს №142 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ 2022 წლის 10 სექტემბრამდე, შემდეგ ელ. მისამართზე: air@gcaa.ge

გარე განხილვის ვადა ამოწურულია


ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

ბრძანების პროექტს – „სპეციალური ნებართვის გაცემის წესის“ დამტკიცების შესახებ სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 31 მარტის N70 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანების პროექტს – „საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სერტიფიცირების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 19 აგვისტოს №142 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანების პროექტს – „საჰაერო ტრანსპორტით სახიფათო ტვირთის გადაზიდვის წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 27 დეკემბრის №263 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანების პროექტს – „საავიაციო სატვირთო ტერმინალების სერტიფიცირების წესისა და სერტიფიკატების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ სსიპ – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 27 დეკემბრის №264 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

წარმოდგენილ ცვლილებათა პაკეტთან დაკავშირებით, შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ 2022 წლის 15 ივლისის ჩათვლით, შემდეგ ელ. მისამართზე: atd@gcaa.ge

გარე განხილვის ვადა ამოწურულია


ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

ბრძანების პროექტს – „უსაფრთხოების მართვის სისტემის წესის” დამტკიცების შესახებ

შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ 2022 წლის 20 მაისამდე, შემდეგ ელ. მისამართზე: safety@gcaa.ge

გარე განხილვის ვადა ამოწურულია


ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის ეტაპის ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო განსახილველად წარმოგიდგენთ:

ბრძანების პროექტს – „სამოქალაქო აეროდრომის რაიონის დადგენისა და დაბრკოლების დასაშვები სიმაღლის განსაზღვრის წესის” დამტკიცების შესახებ

შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ მიმდინარე წლის 18 მარტამდე, შემდეგ ელ. მისამართზე: aga@gcaa.ge

გარე განხილვის ვადა ამოწურულია