სახელმძღვანელო მასალები

სამოქალაქო საავიაციო დარგის რეგულირების ფარგლებში, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო უზრუნველყოფს სამოქალაქო ავიაციის სფეროში მოქმედი საერთაშორისო სტანდარტებისა და რეკომენდირებული პრაქტიკის დანერგვას, მათ შორის  „საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის შესახებ“ ჩიკაგოს 1944 წლის კონვენციით გათვალისწინებული სტანდარტების დანერგვასა და ,,ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ“ საქართველოსა და ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით“ (CAAA) გათვალისწინებული ევროპული რეგულაციების ეროვნულ კანონმდებლობაში ტრანსპოზიციას.

სამოქალაქო ავიაციის მარეგულირებელი საკანონმდებლო და/ან კანონქვემდებარე აქტების შემუშავების პროცესში მნიშვნელოვანი ფაქტორია ავიასაწარმოებთან კონსულტაცია და მათი ჩართულობა პროცესის მიმდინარეობაში, რისი უზრუნველყოფაც სააგენტოს მიერ ხორციელდება ინფორმაციის ღია და დაუბრკოლებელი გაცვლის გზით (ნორმატიული აქტების პროექტების გარე განხილვის მექანიზმი).

სააგენტოს ახალი ინიციატივით, სამართალშემოქმედებითი პროცესის მეტი გამჭვირვალობის და მომხმარებლების ინფორმირებულობის უზრუნველყოფის მიზნით, უწყება საჯაროს ხდის სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მოკლე და საშუალოვადიან სამართალშემოქმედებით პროგრამას. სააგენტოს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული პროგრამა წარმოადგენს შიდა დოკუმენტის ადაპტირებულ ვერსიას (სამართალშემოქმებითი პროგრამის შიდა მოხმარების დოკუმენტი მოიცავს უფრო დეტალურ ინფორმაციას ამოცანებზე, ვადებსა და შესრულების სტატუსზე), რომლის მიზანია, გააცნოს ინდუსტრიას და დაინტერესებულ პირებს, სააგენტოს მიმდინარე და მომდევნო წლების დღის წესრიგი, სამოქმედო გეგმა და პრიორიტეტები დარგის რეგულირების მიმართულებით.

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს სამართალშემოქმედებითი პროგრამა 2021-2023 წლებისთვის