საქართველოს სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების სახელმწიფო რეესტრი

(01.04.2022 მდგომარეობით)