სამოქალაქო ავიაციის სასწავლო დაწესებულებები, რომლებიც ახორციელებენ ავიასპეციალისტების პროფესიულ მომზადებას ექვემდებარებიან სავალდებულო სერტიფიცირებას. სამოქალაქო ავიაციის სასწავლო დაწესებულების სერტიფიცირებას და სასერტიფიკაციო მოთხოვნების შესრულებაზე მუდმივ ზედამხედველობას ახორციელებს სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო.

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ სერტიფიცირებული

სამოქალაქო ავიაციის სასწავლო დაწესებულებები:

საფრენოსნო ეკიპაჟის წევრების მომზადების სასწავლო დაწესებულება – შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი (GAU)

სერტიფიკატი N65/092022 (გაცემის თარიღი: 27.09.2022; მოქმედების ვადა: 27.09.2026)

მისამართი: ქ. თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზ. 16

ვებ-გვერდი: https://ssu.edu.ge

საჰაერო მოძრაობის მეთვალყურის სასწავლო დაწესებულება – შპს საქაერონავიგაცია

სერტიფიკატი N66/062023 (გაცემის თარიღი: 19.06.2023; მოქმედების ვადა: უვადო)

მისამართი: აეროპორტი, 0198, თბილისი, საქართველო

ვებ-გვერდი: https://airnav.ge

საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების სასწავლო დაწესებულება – შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი (GAU)

სდ სერტიფიკატი  GE.147.0001 (გაცემის თარიღი: 28.12.2022; რევიზიის № 0; მოქმედების ვადა: უვადო)

მისამართი: თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზირი N16

ვებ-გვერდი: https://ssu.edu.ge