სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ სერტიფიცირებული სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების საწვავ-გასამართი საწარმოები:

(01.08.2023წ. მდგომარეობით)