საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სერტიფიკატის მფლობელები (05.07.2021 მდგომარეობით)