საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სერტიფიკატის მფლობელები (01.12.2022 მდგომარეობით)