საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სერტიფიკატის მფლობელები (03.08.2022 მდგომარეობით)