ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის და მონაცემების მიმწოდებლების საყურადღებოდ

 

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 ოქტომბრის N471-ე დადგენილებით დამტკიცებული “ჰაერსანაოსნო მონაცემების და ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მიმწოდებლების, მათი უფლება-მოვალეობების და ჰაერსანაოსნო მონაცემების და ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მიწოდების წესის” შესაბამისად, ჰაერსანაოსნო ინფორმაციისა და მონაცემების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს ქვემოთ მოცემული კატალოგით განსაზღვრულ მოთხოვნებს:

 

Table A1-1 აეროდრომის მონაცემები;

Table A1-2 საჰაერო სივრცის მონაცემები;

Table A1-3 საჰაერო სივრცის მომსახურების და სხვა მარშრუტების მონაცემები;

Table A1-4 ინსტრუმენტალური ფრენის პროცედურის მონაცემები;

Table A1-5 რადიო სანავიგაციო საშუალებების/სისტემების მონაცემები;

Table A1-6 დაბრკოლებათა მონაცემები;

Table A1-7 გეოგრაფიული მონაცემები;

Table A1-8 რელიეფური მონაცემები;

Table A1-9 მონაცემთა ტიპები;

Table A1-10 მონაცემები ეროვნულ და ადგილობრივ რეგულაციებზე, მომსახურებებზე და პროცედურებზე.