ავიასამედიცინო ცენტრი და ავიასამედიცინო ექსპერტები, რომლებიც ახორციელებენ ავიასპეციალისტების სამედიცინო შემოწმებას ექვემდებარებიან სავალდებულო სერტიფიცირებას. ავიასამედიცინო ცენტრისა და ავიასამედიცინო ექსპერტის სერტიფიცირებას და მათ საქმიანობაზე მუდმივ ზედამხედველობას ახორციელებს სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო.

 

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ სერტიფიცირებული ავიასამედიცინო ცენტრი:

 

შპს „პირველი ავიასამედიცინო ცენტრი“

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ გაცემული სერტიფიკატის ნომერი: N001/102020

სერტიფიკატის მოქმედების ვადა: უვადო

მისამართი: თბილისი, ჭიათურის ქუჩა, N 19

 

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ სერტიფიცირებული ავიასამედიცინო ექსპერტები:

 

აბრამიშვილი ირინა

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ გაცემული ავიასამედიცინო ექსპერტის სერტიფიკატის ნომერი: 1

სერტიფიკატის მოქმედების ვადა: 14.11.2022

 

ქოქოშვილი თამილა

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ გაცემული ავიასამედიცინო ექსპერტის სერტიფიკატის ნომერი: 2

სერტიფიკატის მოქმედების ვადა: 14.11.2022

 

ხარაბაძე ირინა

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ გაცემული ავიასამედიცინო ექსპერტის სერტიფიკატის ნომერი: 3

სერტიფიკატის მოქმედების ვადა: 14.11.2022

 

მუზაფაროვა-ოსეფაშვილი ელლა

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ გაცემული ავიასამედიცინო ექსპერტის სერტიფიკატის ნომერი: 4

სერტიფიკატის მოქმედების ვადა: 14.11.2022