სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს უპილოტო საჰაერო სისტემების და საერთო დანიშნულების ავიაციის დეპარტამენტის ფუნქციებია:

უპილოტო საჰაერო ხომალდების რეგისტრაცია, რეგისტრაციის მოწმობის გაცემა და შესაბამისი რეესტრის წარმოება;

უპილოტო საჰაერო ხომალდების და უპილოტო საჰაერო სისტემების ექსპლუატაციაზე ზედამხედველობა;

დისტანციურად მართვადი საჰაერო ხომალდის სპეციფიკურ კატეგორიაში ექსპლუატაციისთვის თანხმობის სერტიფიკატის გაცემა, სერტიფიკატში ცვლილებების შეტანა, მოქმედების ვადის გაგრძელება, მოქმედების შეჩერება, აღდგენა და გაუქმება;

დისტანციურად მართვადი საჰაერო ხომალდის პერსონალის სერტიფიცირება და შესაბამისი კატეგორიის პილოტის მოწმობის გაცემა, მოქმედების ვადის გაგრძელება;

უპილოტო საჰაერო სისტემის ექსპლუატანტის სერტიფიკატის გაცემა, მოქმედების ვადის გაგრძელება, შეჩერება, გაუქმება;

უპილოტო საჰაერო სისტემის ექსპლუატანტების საავიაციო მოვლენათა შეტყობინების სისტემისა და უსაფრთხოების მართვის სისტემის დანერგვა;

საერთო დანიშნულების ავიაციის, მათ შორის საავიაციო სამუშაოების, სპეციალიზებული ექსპლუატაციის სხ-ების (მათ შორის ძრავის გარეშე), კომპლექსური ძრავის მქონე საჰაერო ხომალდების ექსპლუატაციის შესახებ და ამ პუნქტით დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში ნორმატიული აქტების პროექტების შემუშავება.

უპილოტო საჰაერო სისტემების და საერთო დანიშნულების ავიაციის დეპარტამენტი

აკაკი მაისაია

დეპარტამენტის უფროსი

ტელ: + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 106)

ელ.ფოსტა: UAS-GA@gcaa.ge