საჰაერო ხომალდების ვარგისობისა და რეგისტრაციის დეპარტამენტის ფუნქციებია:

  • საქართველოს სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრაცია;
  • საჰაერო ხომალდის ფრენისათვის ვარგისობის დადგენა და სათანადო საბორტო  დოკუმენტაციის გაცემა;
  • ავიასაწარმოების  მიერ საავიაციო ტექნიკის ტექნიკურ ექსპლუატაციაზე ზედამხედველობა;
  • საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების საწარმოს  სერტიფიცირება;
  • უცხო ქვეყნის საჰაერო ხომალდების საინსპექციო შემოწმება.