სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს აეროდრომების და აეროპორტების დეპარტამენტის ფუნქციებია:

 • აეროდრომების, ვერტოდრომების სერტიფიცირება და მათზე ზედამხედველობა;
 • აეროდრომებისა და ვერტოდრომების რეგისტრაცია;
 • აეროდრომის შუქტექნიკური სისტემის დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე ზედამხედველობა;
 • კომპეტენციის ფარგლებში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენა;
 • ავიასაწვავგასამართი საწარმოების სერტიფიცირება, მათი ზედამხედველობა და შესაბამისი რეესტრის წარმოება;
 • საწვავგასამართი საწარმოების ტექნიკური პერსონალის სერტიფიცირება, მათ საქმიანობაზე ზედამხედველობა, შესაბამისი რეესტრის წარმოება და ტექნიკური პერსონალის მოწმობების გაცემა;
 • აეროდრომებისა და ვერტოდრომების  უსაფრთხოების მართვის სისტემის და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შეთანხმება;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, საავარიო – სამაშველო სამუშაოებში ჩართული მონაწილე მხარეების ზედამხედველობა და საავარიო – სამაშველო სამუშაოებთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების შეთანხმება, კომპეტენციის ფარგლებში საავიაციო მოვლენების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება, ანალიზი და შესაბამისი რეაგირება;
 • კომპეტენციის ფარგლებში ნორმატიული აქტების და სახელმძღვანელო მასალის პროექტების მომზადება;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მომზადება;
 • საქართველოს სამოქალაქო აეროდრომების რაიონების განსაზღვრა.