სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ხარისხის მართვის დეპარტამენტის ფუნქციებია:

ხარისხის მართვის დეპარტამენტის სამოქმედო სახელმძღვანელოს შემუშავება ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის განსაზღვრის ჩათვლით და მისი შესრულების უზრუნველყოფა სააგენტოს სპეციფიკის გათვალისწინებით;

სააგენტოში მიმდინარე ძირითადი და დამხმარე პროცესების ასახვა შესაბამის სახელმძღვანელო დოკუმენტებში;

სააგენტოს წლიური სამოქმედო გეგმის კონსოლიდაცია და მისი შესრულების მონიტორინგი;

სააგენტოს მართვის სისტემის,სააგენტოშიწარმოებული ძირითადი პროცესებისა და მათი რელევანტური პროცედურების მოქმედ ეროვნულ და საერთაშორისო საავიაციო სტანდარტებთან შესაბამისობის მონიტორინგი;

მოქმედ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შესაფასებელი ღონისძიებების (ინსპექტირება, შიდა აუდიტი) დაგეგმვა და რეგულარული განხორციელება;

სააგენტოს ხელმძღვანელობისათვის შიდა აუდიტებისა და ინსპექტირებების შედეგების წარდგენა,აუდიტების შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობების გამოსასწორებელი და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების კონტროლი;

ინფორმაციული უსაფრთხოების სამოქმედო გეგმის შემუშავება და მისი შესრულების შესახებ ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენა ხელმძღვანელობისათვის;

ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის დანერგვა და მისი ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის შიდაუწყებრივი დოკუმენტაციის შემუშავება;

ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და მათზე რეაგირების მონიტორინგი;

ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხებზე ანგარიშგება.

ხარისხის მართვის დეპარტამენტი

თამარ ლუტიძე

დეპარტამენტის უფროსი

ტელ: +(995 32) 94 80 10 (შიდა ნომერი 113)