ჩვენს შესახებ

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო არის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც უზრუნველყოფს სამოქალაქო ავიაციის დარგის რეგულირებას, მუდმივ ზედამხედველობას, კონტროლს და შესაბამისი მომსახურებების გაწევას.

ჩვენი უმთავრესი მიზანია სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხო ფუნქციონირება, რაც მიიღწევა სააგენტოს მიერ შესაბამისი წესების შემუშავების, გამოცემისა და მათ შესრულებაზე ზედამხედველობის გზით.

სააგენტოს ამოცანებია: საავიაციო უსაფრთხოებისა და უშიშროების კუთხით მოქმედი საერთაშორისო სტანდარტებისა და რეკომენდირებული პრაქტიკის დანერგვა და მათ შესრულებაზე ზედამხედველობა, ევროკავშირთან ერთიანი საჰაერო სივრცის შეთანხმებით გათვალისწინებული რეგულაციებისა და დირექტივების დანერგვა, მგზავრთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, საავიაციო ბაზრის, აეროპორტების და საჰაერო მოძრაობის მართვის ქსელების განვითარების ხელშეწყობა და საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება.

განვითარება და მიღწევები: სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო შეიქმნა 2011 წლის 15 აპრილს, „ტრანსპორტის სფეროს მართვისა და რეგულირების შესახებ“ და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონების შესაბამისად. გადაწყვეტილება საავიაციო ხელისუფლების შექმნის შესახებ მიღებულ იქნა 2010 წელს და მის მიზანს საქართველოში ფრენების უსაფრთხოებისა და უშიშროების სტანდარტების გაუმჯობესება  წარმოადგენდა.

განხორციელებულმა რეფორმამ სააგენტოს შესაძლებლობა მისცა, აღედგინა ეფექტური კონტროლი ფრენების უსაფრთხოებაზე, ჩამოეყალიბებინა საავიაციო დარგში არსებული მსოფლიო პრაქტიკის შესაბამისი ორგანიზაციული სტრუქტურა, აეყვანა და ჰყოლოდა საზედამხედველო საქმიანობის განხორციელებისათვის საკმარისი და კვალიფიციური პერსონალი,  ჰქონოდა საკუთარი ფინანსური რესურსები აღნიშნული სპეციალისტებისათვის კონკურენტუნარიანი სახელფასო პაკეტის შეთავაზების, მათი შენარჩუნების და პროფესიული მომზადებისთვის.

2013 წლიდან დღემდე, საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ საავიაციო უსაფრთხოების ზედამხედველობის მაჩვენებლები 32%-დან 87.64%-მდე გააუმჯობესა. რაც შეეხება საავიაციო უშიშროებაზე ზედამხედველობას, მაჩვენებლები ამ მიმართულებით 58%-დან 87.8%-მდე გაუმჯობესდა. 2018 წელს ჩატარებული ICAO-ს აუდიტის შედეგების მიხედვით, საქართველოს მიერ სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო სტანდარტების და პრაქტიკის ეფექტური იმპლემენტაციის მთლიანი მაჩვენებელი 87.64% გახდა. ახალი მაჩვენებლებით, საქართველო საერთაშორისო საავიაციო სტანდარტების დანერგვის და ზედამხედველობის თვალსაზრისით რეგიონში პირველ, ხოლო ევროპაში მეათე ადგილზეა.

ფრენების უსაფრთხოებისა და მგზავრთა ინტერესებიდან გამომდინარე, სააგენტო თანმიმდევრულად ახორციელებს საავიაციო უსაფრთხოებასთან, უშიშროებასთან, მომხმარებელთა უფლებების დაცვასთან, საჰაერო მოძრაობის მართვასთან და ა.შ. დაკავშირებული ევროკავშირის რეგულაციების დანერგვას. „ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ საქართველოს, ევროკავშირს და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის შეთანხმების (CAA-A)” ფარგლებში, უკვე დაინერგა ოცდაათზე მეტი რეგულაცია, მათ შორის მგზავრთა უფლებების დაცვის, უცხო ქვეყნის საჰაერო ხომალდების შემოწმების (ევროკავშირის SAFA-ს პროგრამა), ავიაკომპანიების ფინანსური მდგრადობის შეფასების, საავიაციო მოვლენათა შეტყობინების და სხვა მნიშვნელოვანი რეგულაციები;

ფრენების უსაფრთხოების და საავიაციო უშიშროების ზედამხედველობის კუთხით გატარებული მნიშვნელოვანი რეფორმებისა და მიღწეული მაღალი შედეგებისთვის, 2019 წელს,   ICAO-ს ასამბლეაზე, საქართველო ICAO-ს საბჭოს პრეზიდენტის სპეციალური სერტიფიკატებით დაჯილდოვდა.

ლევან კარანაძე, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორი

„ავიაცია წარმოადგენს ქვეყნის ეკონომიკის უმნიშვნელოვანეს დარგს, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობასთან, მათ უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებასთან, ტურიზმის განვითარებასთან, სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავებასთან, ინვესტიციების ზრდასთან და სამუშაო ადგილების შექმნასთან.

სამწუხაროდ, მსოფლიოში COVID-19 პანდემიის გავრცელებამ ჯერ არნახული ზიანი მიაყენა ავიაციის სფეროს. გლობალურად გართულდა მგზავრთა გადაადგილება, ავიასაწარმოებმა განიცადეს უდიდესი ფინანსური დანაკარგები და უამრავი ავიასპეციალისტი დადგა სამსახურის დაკარგვის რისკის წინაშე. ამასთან, ავიაცია არის დარგი, რომელიც საწყისი ეტაპიდანვე აქტიურად ჩაერთო დაავადების გავრცელების წინააღმდეგ მიმართულ პრევენციულ ღონისძიებებში. დროულად მოხდა რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის შეზღუდვა მაღალი რისკის ქვეყნებთან, დროულად დაინერგა მგზავრთა და პერსონალის ჯანმრთელობის უზრუნველყოფისთვის აუცილებელი პროცედურები და პროტოკოლები. რეგულარული რეისების შეწყვეტის პირობებში, საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში დაბრუნების მიზნით განხორციელდა ასამდე სპეციალური რეისი. შეუფერხებლად სრულდებოდა სატვირთო ავიარეისები, რომელთა მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაიზარდა ჰუმანიტარული და სამედიცინო ტვირთის ტრანსპორტირების კუთხით. პანდემიამდე არსებულ ნიშნულებზე დასაბრუნებლად, ავიაციის სექტორს დიდი დრო და ძალისხმევა დასჭირდება, თუმცა, ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების კვალდაკვალ, ვიმედოვნებთ, რომ ეტაპობრივად და ფრთხილად შევძლებთ რეგულარული სამგზავრო რეისების აღდგენას და ოპერირების ჩვეულ პროცესზე გადასვლას.

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ, საავიაციო უსაფრთხოებისა და უშიშროების ზედამხედველობის კუთხით გატარებული რეფორმების შედეგად, საქართველო დღეს ღირსეულად პოზიციონირებს საერთაშორისო ასპარეზზე საავიაციო სტანდარტების დანერგვის და დაცვის თვალსაზრისით. ჩვენ გვაქვს თითქმის 88%-იანი მთლიანი მაჩვენებელი საავიაციო უსაფრთხოების ზედამხედველობის კუთხით, მაშინ როცა 2013 წლამდე ვასრულებდით მხოლოდ 32%-ს აღნიშნული საერთაშორისო სტანდარტებისა და რეკომენდირებული პრაქტიკის.

ამავე, დროს არ ვჩერდებით მიღწეულზე. აქტიურად ვაგრძელებთ ფრენის უსაფრთხოების და უშიშროების სტანდარტების გაუმჯობესებას და საზედამხედველო კომპონენტის დახვეწას. ევროკავშირის მიერ, ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება, კიდევ უფრო დიდ სტიმულს გვაძლევს, რომ აქტიურად გავაგრძელოთ ჩვენი საქმიანობა ევროპული რეგულაციების დანერგვის კუთხით. ფართოვდება იმ ტექნიკური რეგულაციების სპექტრი, რომლებსაც მიმდინარე წლიდან დავნერგავთ. ყოველივე ეს კი, ნიშნავს ჩვენი ავიაციის მეტ საიმედოობას, მგზავრთა დაცულობას და ხელსაყრელ პირობებს საავიაციო ბაზარის განვითარებისთვის.

საავიაციო საწარმოებზე ზედამხედველობის პარალელურად, გვაქვს ნაყოფიერი და მჭიდრო თანამშრომლობა ჩვენი ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან.  მოხარულები ვართ, რომ დადგენილი სტანდარტების დაცვის კუთხით ბოლო წლებში მნიშვნელოვანი პროგრესი შეინიშნება.

როდესაც ვსაუბრობთ ისეთ გლობალურ ინდუსტრიაზე როგორიც ავიაციაა, არანაკლებ მნიშვნელოვანია საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება საავიაციო ორგანიზაციებთან და პარტნიორ საავიაციო ხელისუფლებებთან, ჩვენი სპეციალისტების ჩართულობა სხვადასხვა ორგანიზაციის ეგიდით მიმდინარე თემატური პროექტებისა და ჯგუფების საქმიანობაში. 2019 წელს, ამ ჩამონათვალს სააგენტოს დირექტორის საერთაშორისო ორგანიზაციების აღმასრულებელი რგოლების ვიცე-პრეზიდენტად და რამდენიმე მაღალი რანგის შეხვედრის თავმჯდომარის მოადგილედ  არჩევა დაემატა. აღნიშნული აღიარება გვეხმარება ქვეყნის მიღწევების სათანადოდ წარმოჩენასა და პოზიციების შემდგომ გამყარებაში“.

ლევან კარანაძე

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორი

მენეჯმენტი

ლევან კარანაძე
ლევან კარანაძედირექტორი

ლევან კარანაძე    

დაბადების თარიღი: 1980 წლის 5 ოქტომბერი

განათლება:

1998-2002  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავიაციო სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტი

სპეციალობა: საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები და საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი, ბაკალავრი (წარჩინებით);

კომპანია „Boeing“-ის სტიპენდიანტი

2003-2005 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავიაციო სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტი, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების და საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის ფაკულტეტის მაგისტრატურა, მაგისტრი (წარჩინებით);

2007  თბილისის საერთაშორისო საავიაციო სასწავლო ცენტრი (TIATC) საჰაერო მოძრაობის მეთვალყურეთა სასწავლო კურსი; დიპლომირებული სპეციალისტი.

სამუშაო გამოცდილება:

12.2018-დან  – სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორი;

11.2019-დან – EUROCONTROL-ის მმართველი საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი;

09.2019-დან – ICAO-ს მეორმოცე ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტი;

03.2019-დან – ICAO-ს ევროპისა და ჩრდილო-ატლანტიკური რეგიონის საავიაციო ხელისუფლებების დირექტორთა შეხვედრის (EURNAT-DGCA) თავმჯდომარის მოადგილე;

12.2019-დან – ICAO-ს საავიაციო სისტემების დაგეგმვის ევროპული ჯგუფის (EASPG) თავმჯდომარის მოადგილე;

03.2018 – 12.2018   სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის პირველი მოადგილე;

2016-2018   EUROCONTROL-ის მეკავშირე ოფიცერი (SLO) საქართველოდან;

2013-2018   სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე;

2011-2013   სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს სააერნაოსნო მომსახურების დეპარტამენტის უფროსი;

2011-2015   საავიაციო ინგლისური ენის დონის გამომცდელი, ავიაციის სამართლის მოდულის ინსტრუქტორი დამწყები ავიამეთვალყურეებისთვის; თბილისის საერთაშორისო საავიაციო ტრეინინგ ცენტრი (TIATC);

2010-2011   სააერნაოსნო მომსახურების ორგანიზების სამმართველოს უფროსი, საჰაერო ტრანსპორტის დეპარტამენტი, ერთიანი სტარანსპორტო ადმინისტრაცია (UTA);

2008-2011   საჰაერო მოძრაობის მეთვალყურე, შპს “საქაერონავიგაცია“;

2004-2007   საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს გარემოს ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამმართველო, უფროსი სპეციალისტი;

2003-2004   საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის დაცვის მთავარი სამმართველო, სპეციალისტი;

2003-2005   გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამა (UNEP), სასწავლო პროგრამა„ საბაჟო უწყების სპეციალისტებისათვის ოზონდამშლელ ნივთიერებათა იმპორტ/ექსპორტის კონტროლისა და ამ ნივთიერებათა მონიტორინგის შესახებ“, ლოჯისტიკის ექსპერტი;

2002-2006   გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამა (UNEP), „ინსტიტუციონალური გაძლიერება მონრეალის ოქმის ვალდებულებათა შესრულების მიზნით“, ექსპერტი

სასწავლო კურსები:

სასწავლო კურსი “ევროკავშირის საავიაციო კანონმდებლობის ტრანსპოზიციის მეთოდოლოგია” (EU Twinning Project), თბილისი 2017;

სასწავლო კურსი “სამართლის პრონციპების ავიაციის მენეჯერებისათვის” (სინგაპურის საავიაციო აკადემია SAA), სინგაპური 2016;

სასწავლო სემინარი მმართველი რგოლისთვის “ინიციატივა მენეჯერებისათვის” 1, 2, 3, 4 (ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტო/ბრიტანეთის საავიაციო ხელისუფლების სასწავლო როგანიზაცია), 2014;

ევროპის საჰაერო ნავიგაციის უსაფრთხოების ორგანიზაციის (EUROCONTROL) სააერნაოსნო მომსახურების ინსტიტუტის (IANS) სასწავლო კურსები:

“ზედამხედველობის ეროვნული ორგანოს ფუნქციები” (NSA-ORG) 2011;

“აუდიტის ტექნიკა და პრაქტიკა” (NSA-AUDIT) 2012;

“ზედამხედველობის ეროვნული ორგანოს უსაფრთხოების მართვის სისტემების ზედამხედველობა” (NSA-SOSM) 2012;

“ერთიანი ევროპული ცის საფუძვლები” (NSA-SES) 2012;

“მოვლენათა შეტყობინების უსაფრთხოების ზედამხედველობა და შეფასება” (NSA-SORA) 2012;

უსაფრთხოების მართვის სისტემა საჰაერო მოძრაობის მართვის სფეროში” (SAF-SMS) 2013

სასწავლო კურსი “უსაფრთხოების მართვის სისტემა” (Advanced), TRACECA Egis Avia, 2011;

სასწავლო კურსი „უსაფრთხოების მართვის სისტემები ავიაციაში“, ICAO EUR/NAT, თბილისი, 2010;

სასწავლო კურსი საჰაერო მოძრაობის სამსახურების ხელმძღვანელი პერსონალისათვის (Senior ATCO), TIATC, თბილისი, 2010;

სასწავლო კურსი საჰაერო მოძრაობის მეთვალყურეთათვის, Egis Avia, ENAC, ტულუზა, საფრანგეთი, 2008;

სასწავლო კურსი ინგლისურ ენაში: Advanced Level – საერთაშორისო სახლი (International House), თბილისი, 2001-2002;

და სხვ.

პროექტები:

ევროკავშირის საჯარო სამსახურების დაძმობილების (TWINNING) პროექტის – “საქართველოს საავიაციო კანონმდებლობის დაახლოება ევროკავშირის სტანდარტებთან” ლიდერი საქართველოში (2015-2017)

ევროპის საჰაერო ნავიგაციის უსაფრთხოების ორგანიზაციის (EUROCONTROL) პროექტის -“სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ხელშეწყობის შესახებ” ლიდერი საქართველოში (2011-2018)

TRACECA-ს პროექტის (Civil Aviation Project II), “აღმ. პარტნიორობისა და შუა აზიის ქვეყნების საავიაციო ხელისუფლებათა ხელშეწყობა საავიაციო სტანდარტების დანერგვის მიზნით” მოკლევადიანი ექსპერტი (2012-2015)

და სხვ.

დამატებითი ინფორმაცია:

საჰაერო მოძრაობის ორგანიზების უსაფრთხოების მოქმედი ინსპექტორი (ATM);

კავშირგაბმულობის, სანავიგაციო და რადიოსალოკაციო მომსახურების უსაფრთხოების მოქმედი ინსპექტორი (CNS);

სააერნაოსნო ინფორმაციით მომსახურების უსაფრთხოების მოქმედი ინსპექტორი (AIS);

ავიამეთვალყურის მოქმედი მოწმობა;

ICAO-ს ინგლისურის მე-5 დონის სერტიფიკატი;

კომპანია “Boeing”-ის სერტიფიკატი;

ევროკონტროლის საერნაოსნო მომსახურების ინსტიტუტის (IANS) სერტიფიკატი “Certificate of NSA Achievement”;

ICAO-ს სერტიფიკატი “for Outstanding contribution in RDGE (ICAO Route Development Group EAST)”.

გივი დავითაშვილი
გივი დავითაშვილიპირველი მოადგილე

დირექტორის პირველი მოადგილე 

დაბადების თარიღი: 1981 წლის 29 იანვარი

განათლება:

09.1998-05.2003 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; იურიდიული ფაკულტეტი; იურისტი

სასწავლო კურსები:

უსაფრთხოების მართვის სისტემა, Flight Safety Solutions LTD, 2015 წელი

სამუშაო გამოცდილება:

09. 2016 – 02. 2019      შპს “ჯორჯიან ეარვეისის“ გენერალური დირექტორი;

2011 – 2016      შპს “ჯორჯიან ეარვეისის“ ადმინისტრაციული დირექტორი;

2010 – 2011     იურიდიული და ხელშეკრულებების განყოფილების უფროსი, შპს „ჯორჯიან ეარვეისი“;

2005 – 2010     იურისტი, შპს „ჯორჯიან ეარვეისი“;

01. 2005 – 12. 2005      შპს „ვორლდ ინტერნეიშენალის“ ადმინისტრაციული დირექტორი;

2004 – 2005      იურისტი, „შპს ვორლდ ინტერნეიშენალი“;

ალექსანდრე გაჩეჩილაძე
ალექსანდრე გაჩეჩილაძემოადგილე

დირექტორის მოადგილე                                                                             

დაბადების თარიღი: 1978 წლის 19 ივნისი

განათლება:

09.2001-02.2003 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავიაციო ინსტიტუტი, საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია, საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია მაგისტრი

09.1996-07.2000 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავიაციო ინსტიტუტი, ეკონომისტ–მენეჯერი, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები და საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი ბაკალავრი

კომპანია “Boeing”-ის სტიპენდიანტი

სასწავლო კურსები:

ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტო (EASA), ევროკავშირის რეგულაცია 95/93 აეროპორტის სლოტების განაწილების შესახებ (2018წ.);

ერთობლივი საავიაციო ხელისუფლებების სასწავლო ორგანიზაცია (JAA TO), სახიფათო ტვირთების სასწავლო კურსი სამოქალაქო ავიაციის ხელისუფლებების თანამშრომლებისა და აეროპორტების ხელისუფლებისათვის (2017წ.);

ბირთვული უშიშროების ეროვნული ადმინისტრაცია (USA), რადიოაქტიური ნივთიერებების ტრანსპორტირების უშიშროება (2016წ.);

უკრაინის საავიაციო სერვის ცენტრი (IATA Accredited Training School), სახიფათო ტვირთების გადაზიდვა საჰაერო ტრანსპორტით (მე-6 კატეგორია) (2015წ.);

ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტო (EASA), მარეგულირებელთა აუდიტის ტექნიკა (2015წ.);

ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტო (EASA), (ტრასეკა) ინიციატივა მენეჯერებისთვის სამოქალაქო ავიაციის დირექტორატი (2014);

ევროკავშირისა და სატრანსპორტო დერეფანი ევროპა-კავკასია-აზიის სამოქალაქო ავიაციის პროექტი II – EU (TRACECA), საჰაერო მომსახურებების ექსპლუატაცია – ლიცენზირებისა და დაზღვევის მოთხოვნები ავიაკომპანიებისა და საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტებისათვის (2013წ.);

CAA International Limited (CAAI), ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს სახიფათო ტვირთების ინსპექტორის თეორია და პრაქტიკული სწავლება (2013წ.);

ევროკავშირისა და სატრანსპორტო დერეფანი ევროპა-კავკასია-აზიის სამოქალაქო ავიაციის პროექტი II – EU (TRACECA) ევროკავშირის დირექტივა 96/67 – სახმელეთო მომსახურების ბაზარზე დაშვება (2013წ.);

ევროკავშირისა და სატრანსპორტო დერეფანი ევროპა-კავკასია-აზიის სამოქალაქო ავიაციის პროექტი II – EU (TRACECA) ევროპის რეგულაცია 2027/97 – ავიაგადამზიდველის პასუხისმგებლობა უბედური შემთხვევების დროს (2013წ.);

ევროკავშირისა და სატრანსპორტო დერეფანი ევროპა-კავკასია-აზიის სამოქალაქო ავიაციის პროექტი II – EU (TRACECA) ევროპის რეგულაცია 1107/2006 – შეზღუდული შესაძლებელობების მქონე პირთა უფლებები (2013წ.);

ლუქსემბურგის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტო, უსაფრთხოებისა და ხარისხის აუდიტი სახმელეთო ექსპლუატაციისას (2012წ.);

ევროკავშირისა და სატრანსპორტო დერეფანი ევროპა-კავკასია-აზიის სამოქალაქო ავიაციის პროექტი II – EU (TRACECA) ევროპის რეგულაცია 261/2004 – ჩასხდომაზე უარის თქმის, ფრენის გაუქმებასა და ხანგრძლივ დაგვიანებასთან დაკავშირებით (2012წ.);

თვინინგის პროექტი – Harmonization with EU norms of the legislation and standards of Georgia in the field of Civil Aviation, ევროპის რეგულაცია 1008/2008 – გადაყვანა-გადაზიდვის წარმოების მოწმობის მინიჭება (2012წ.);

სინგაპურის საავიაციო აკადემია, სამოქალაქო ავიაციის მართვის პროგრამა (2008წ.);

სინგაპურის საავიაციო აკადემია, აეროპორტის ტერმინალის ოპერირება და მენეჯმენტი (2007წ.);

და სხვ.

სამუშაო გამოცდილება:

სექტემბერი, 2018 –       სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე;

2011 – 2018 გადაყვანა-გადაზიდვების დეპარტამენტის უფროსი, სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო;

2007 – 2011 გადაყვანა-გადაზიდვების სამმართველოს უფროსი, სამოქალაქო ავიაციის დეპარტამენტი, ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაცია;

2006 – 2007 გადაყვანა-გადაზიდვების სამმართველოს უფროსი, სამოქალაქო ავიაციის დეპარტამენტი, საქართველოს ტრანსპორტის მარეგულირებელი ეროვნული კომისია;

2004 – 2006 საავიაციო ბაზრის რეგულირების სამმართველოს მთავარი სპეციასლიტი, დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანო სსიპ საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის ადმინისტრაცია;

2003 – 2004 საავიაციო გადაყვანა-გადაზიდვების სამმართველოს წამყვანი სპეციალისტი, სსიპ საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის ადმინისტრაცია;

2002 – 2003 საავიაციო გადაყვანა-გადაზიდვების სამმართველოს სპეციალისტი, სსიპ საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის ადმინისტრაცია;

2001 – 2002 სერტიფიცირებისა და ფრენის უსაფრთხოების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი, საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის ადმინისტრაცია;

1998 – 2001 გადაყვანა-გადაზიდვების სამსახურის დისპეტჩერი, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი

პროექტები:

EU-TRACECA Civil Aviation Project II, 03.2012-05.2015, პროექტის კოორდინატორი საქართველოში

დამატებითი ინფორმაცია:

დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით (2011 წ.)

სტრუქტურა

დეპარტამენტები

მინდია მინდიაშვილი

დეპარტამენტის უფროსი

ტელ: + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 107)

გადაყვანა-გადაზიდვების დეპარტამენტის 24 საათიანი ოპერატიული სამორიგეო ჯგუფი

ტელ/ფაქსი (24/7): + (995 32) 236 40 51

სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს გადაყვანა-გადაზიდვების დეპარტამენტის ფუნქციებია:

საქართველოში რეგისტრირებული ავიაგადამზიდველების საერთაშორისო ბაზარზე დაშვება; 

უცხო ქვეყნის ავიაგადამზიდველების საქართველოს ავიაბაზარზე დაშვება;

ავიაგადამზიდველებზე არარეგულარული საერთაშორისო საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის ნებართვის გაცემა და შესაბამისი რეესტრის წარმოება;

საქართველოს ტერიტორიაზე საავიაციო სამუშაოების წარმოების ნებართვის გაცემა;

კომპეტენციის ფარგლებში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენა;

საჰაერო ტრანსპორტზე გადაყვანა-გადაზიდვის სტატისტიკური მონაცემების დამუშავების და მათი ანალიზის უზრუნველყოფა;

საქართველოში რეგისტრირებული ავიაგადამზიდველების დანიშვნისა და ფრენის სიხშირეების განაწილებისას აუქციონის ჩატარება საერთაშორისო ხელშეკრულებით შესაბამისი შეზღუდვის არსებობის შემთხვევაში და შესაბამისი რეესტრის წარმოება;

სანავიგაციო სეზონების მიხედვით ავიაგადამზიდველების ფრენის განრიგების დამტკიცება;

საავიაციო სატვირთო ტერმინალებისსერტიფიცირება და შესაბამისის რეესტრის წარმოება;

სამოქალაქო საჰაერო ხომალდით სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის ზედამხედველობა და „საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის შესახებ“ ჩიკაგოს 1944 წლის კონვენციის მე-18 დანართის („სახიფათო ტვირთის უსაფრთხო საჰაერო გადაზიდვა“) საფუძველზე, სახიფათო ტვირთების სამოქალაქო საჰაერო ხომალდით გადაზიდვის აკრძალვისაგან გათავისუფლება;

საქართველოს საჰაერო სივრცის გამოყენების შეთანხმება საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;

საჭიროების შემთხვევაში „საავიაციო ძებნა-შველის რეაგირების გეგმით“ გათვალისწინებული დამხმარე საკოორდინაციო ცენტრის ფუნქციების შესრულება;

საერთაშორისო ხელშეკრულებების პროექტების შემუშავება-განხილვაში მონაწილეობის მიღება;

საჰაერო ხომალდში ჩასხდომაზე უარის თქმის, ფრენის გაუქმების ან ხანგრძლივი დაგვიანების შემთხვევაში მგზავრებისათვის კომპენსაციის გაცემასა და დახმარების აღმოჩენისთვის დადგენილი მოთხოვნების შესრულებაზე ზედამხედველობა;

საჰაერო გადაყვანაგადაზიდვისას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის დახმარების აღმოჩენისთვის დადგენილი მოთხოვნების შესრულებაზე ზედამხედველობა;

კომპეტენციის ფარგლებში ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება;

ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მომზადება. 

ლევან მოსეშვილი

დეპარტამენტის უფროსი

ტელ: + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 111)

სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს აეროდრომებისა და აეროპორტების დეპარტამენტის ფუნქციებია:

აეროდრომების, ვერტოდრომებისსერტიფიცირება და მათზე ზედამხედველობა;

აეროდრომებისა და ვერტოდრომების რეგისტრაცია;

აეროდრომის შუქტექნიკური სისტემის დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე ზედამხედველობა;

კომპეტენციის ფარგლებში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენა;

ავიასაწვავგასამართი საწარმოების სერტიფიცირება, მათი ზედამხედველობა და შესაბამისი რეესტრის წარმოება;

საწვავგასამართი საწარმოების ტექნიკური პერსონალის სერტიფიცირება, მათ საქმიანობაზე ზედამხედველობა, შესაბამისი რეესტრის წარმოება და ტექნიკური პერსონალის მოწმობების გაცემა;

აეროდრომებისა და ვერტოდრომების უსაფრთხოების მართვის სისტემის და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შეთანხმება;

კომპეტენციის ფარგლებში, საავარიო სამაშველო სამუშაოებში ჩართული მონაწილე მხარეების ზედამხედველობა და საავარიო – სამაშველო სამუშაოებთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების შეთანხმება;

კომპეტენციის ფარგლებში საავიაციო მოვლენების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება, ანალიზი და შესაბამისი რეაგირება;

კომპეტენციის ფარგლებში ნორმატიული აქტების და სახელმძღვანელო მასალის პროექტების მომზადება;

კომპეტენციის ფარგლებში, ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მომზადება;

საქართველოს სამოქალაქო აეროდრომების რაიონების განსაზღვრა.

კახა ჩაჩავა

დეპარტამენტის უფროსი

ტელ: + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 109)

სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ფრენის სტანდარტების, სერტიფიცირებისა და ინსპექტირების დეპარტამენტის ფუნქციებია:

საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის და ფრენის იმიტაციის საწვრთნელი მოწყობილობის (საწაფი) ექსპლუატანტის სერტიფიცირება, მათ საქმიანობაზე ზედამხედველობა;

ავიასპეციალისტებისათვის მოწმობების გაცემის, გამოცვლის, მოქმედების ვადის გაგრძელების და საკვალიფიკაციო აღნიშვნის გაცემა და შესაბამისი რეესტრის წარმოება;

პილოტ-ინსპექტორების მიერ ფრენის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე ზედამხედველობა და სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების მარშრუტებზე ეკიპაჟის საფრენოსნო და მეთოდური შემოწმება;

სხვა სახელმწიფოების მიერ გაცემული მოწმობებისა და საკვალიფიკაციო აღნიშვნის აღიარება;

ავიაციის სასწავლო დაწესებულებების სერტიფიცირება, მასწავლებლის მოწმობის გაცემა;

ავიასამედიცინო ცენტრის და ავიასამედიცინო ექსპერტის სერტიფიცირება;

კომპეტენციის ფარგლებში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენა;

საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სასერტიფიკაციო რეესტრის წარმოება;

აეროპორტში საჰაერო ხომალდის ბაქანზე შემოწმება (მათ შორის SAFA) და ავიასაწარმოების მიერ ფრენის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის წესების შესრულებაზეზედამხედველობა;

საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის უსაფრთხოების მართვის სისტემის და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შეთანხმება;

კომპეტენციის ფარგლებში საავიაციო მოვლენების შესახებ ინფორმაციის ანალიზი და შესაბამისი რეაგირება;

კომპეტენციის ფარგლებში ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება;

ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მომზადება;

საავიაციო სამედიცინო-საექსპერტო კომისიის საქმიანობაზე ზედამხედველობა.

საჰაერო ხომალდების ვარგისობისა და რეგისტრაციის დეპარტამენტი

გიორგი მაყაშვილი

დეპარტამენტის უფროსი

ტელ:  + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 110)

სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს საჰაერო ხომალდების ვარგისობისა და რეგისტრაციის დეპარტამენტის ფუნქციებია: 

სამოქალაქოსაჰაეროხომალდების სახელმწიფო რეგისტრაცია და შესაბამისი რეესტრის წარმოება;

საჰაეროხომალდის ფრენისათვის ვარგისობის დადგენა და სათანადო საბორტო დოკუმენტაციის გაცემა;

ავიასაწარმოების მიერ საავიაციო ტექნიკის ტექნიკურ ექსპლუატაციაზე ზედამხედველობა;

საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების საწარმოს და ფრენის იმიტაციის საწვრთნელი მოწყობილობის (საწაფი) ექსპლუატანტის სერტიფიცირება და მათ საქმიანობაზე ზედამხედველობა;

კომპეტენციის ფარგლებში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენა;

საქართველოს აეროპორტებში საქართველოს და უცხო ქვეყნის სამოქალაქო საჰაერო ხომალდის ბაქანზე ინსპექტირება (SAFA) ევროპის საავიაციო უსაფრთხოებისსააგენტოს მოთხოვნებისშესაბამისად;

უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების საწარმოს სერტიფიკატის ან მისი ანალოგიური დოკუმენტის აღიარება;

საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების საწარმოს უსაფრთხოების მართვის სისტემის და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შეთანხმება;

კომპეტენციის ფარგლებში საავიაციო მოვლენების შესახებ ინფორმაციის ანალიზი;

კომპეტენციის ფარგლებში ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება;

ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მომზადება ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის კრებულში გამოსაქვეყნებლად გასაგზავნად;

საქართველოს სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრირებულ საჰაერო ხომალდებზე მოდიფიკაცია/რემონტების ჩასატარებლად, საჰაერო ხომალდის ტიპის სერტიფიკატის მფლობელის სახელმწიფოს საავიაციო ხელისუფლების, ან ამ სახელმწიფოს მიერ საჰაერო ხომალდის დამპროექტებელი სერტიფიცირებული ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული მონაცემების შეთანხმება.

ლადო ყულჯანიშვილი

დეპარტამენტის უფროსი

ტელ: + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 120)

სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს სააერნაოსნო მომსახურების დეპარტამენტის ფუნქციებია: 

სააერნაოსნო მომსახურების საწარმოების სერტიფიცირება, ზედამხედველობა, ინსპექტირება, უწყვეტი მონიტორინგი და საწარმოს სააერნაოსნო მომსახურების განმახორცილებლად დანიშვნის საკითხის განხილვა;

კომპეტენციის ფარგლებში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების შედგენა;

სააერნაოსნო მომსახურების გაწევისას გამოყენებული ტექნიკური საშუალებების აღიარება;

საავიაციო მეტეოროლოგიური მომსახურების სახეების განსაზღვრაში მონაწილეობა;

საავიაციო მეტეოროლოგიური პერსონალის მომზადებისა და კვალიფიკაციის შენარჩუნების ზედამხედველობა;

კომპეტენციის ფარგლებში, ძებნა-შველის სამუშაოებთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების შეთანხმება და სამოქალაქო ავიაციის სფეროში ძებნა-შველაში ჩართული მონაწილე მხარეების ზედამხედველობა;

საქართველოს საჰაერო სივრცის სტრუქტურის და კლასიფიკაციის ჩამოყალიბებაში მონაწილეობა;

საჰაერო სივრცის ორგანიზების და საჰაერო მოძრაობის ნაკადის ორგანიზების ზედამხედველობა;

სახელსაწყო ფრენის პროცედურების განხილვა;

სააერნაოსნო რუკების, სახელსაწყო ფრენის პროცედურების და ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის გაერთიანებული პაკეტის შედგენასა და გამოქვეყნებაზე ზედამხედველობა;

ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მომზადება;

საჰაერო მოძრაობის მეთვალყურის თეორიული და პრაქტიკული მომზადების სასწავლო პროგრამების შეთანხმებაში მონაწილეობა;

სააერნაოსნო მომსახურების საწარმოს უსაფრთხოების და ხარისხის მართვის სისტემის, მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის და სააერნაოსნო მომსახურების საწარმოში დაგეგმილი ცვლილებების შეთანხმება;

კომპეტენციის ფარგლებში საავიაციო მოვლენების შესახებ ინფორმაციის ანალიზი და შესაბამისი რეაგირება;

კომპეტენციის ფარგლებში ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება და მათ შესრულებაზე ზედამხედველობა;

ევროპული ერთიანი ცის (SES) და ევროპის საჰაერო მოძრაობის ორგანიზების გენერალური გეგმის (ATM Master Plan) დანერგვის შესახებ ანგარიშების შედგენა/შედგენის კოორდინირება, ზედამხედველობა და შესაბამისი ორგანიზაციებისთვის წარდგენა.

გვანცა კერესელიძე

დეპარტამენტის უფროსი

ტელ/ფაქსი:  + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 121)

სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს საავიაციო უშიშროების დეპარტამენტის ფუნქციებია:

საავიაციო საქმიანობაში მართლსაწინააღმდეგო ქმედების პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრა;

სამოქალაქო ავიაციის სფეროში მართლსაწინააღმდეგო ქმედების თავიდან აცილების მიზნით ავისაწარმოების საქმიანობის მუდმივი ზედამხედველობა;

კომპეტენციის ფარგლებში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენა;

ავიასაწარმოების საავიაციო უშიშროების უზრუნველყოფის პროგრამების შეთანხმება და პერიოდული გადასინჯვა;

ავიასაწარმოების საავიაციო უშიშროების ხარისხის შიდა კონტროლის წლიური გეგმების შეთანხმება;

აეროპორტების კონტროლირებად და შეზღუდული დაშვების დაცულ ზონებში შესასვლელი პიროვნების და ავტროსატრანსპორტო საშუალებების მუდმივი საშვების გაცემა;

სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციების სტანდარტებისა და რეკომენდირებული პრაქტიკის საფუძველზე საავიაციო უშიშროების სფეროში ნორმატიული აქტების პროექტების შემუშავება;

სამოქალაქო ავიაციის სფეროში მართლსაწინააღმდეგო ქმედების განხორციელების რისკის შეფასება და რისკის შეფასების საფუძველზე სამოქალაქო ავიაციის საქმიანობაში საფრთხის დონის განსაზღვრა;

მართლსაწინააღმდეგო ქმედების დროს საჭირო ინფორმაციის მიწოდება დაინტერესებული სახელომწიფოებისა და სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციისათვის;

კრიზისულ-ექსტრემალური სიტუაციების მართვის ოპერატიული შტაბისთვის კონსულტაციის გაწევა; 

კომპეტენციის ფარგლებში სპეციალური რეისების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება და საიდუმლო ინფორმაციის დაცვის უზრუნველყოფა;

საავიაციო უშიშროების უზრუნველსაყოფი ტექნიკური მოწყობილობების ტიპების, ტექნიკური და მუშა მახასიათებლების, აღმოჩენის მინიმალური პარამეტრების, ტექნიკური მოწყობილობების ტექნიკური და მუშა მახასიათებლებისგანსაზღვრა;

საავიაციო უშიშროების უზრუნველსაყოფი ტექნიკური მოწყობილობებისა და მათი სატესტო ობიექტების  ავიასასწარმოს მიერ შესყიდვის შეთანხმება;

ჰაერსანაოსნო ინფორმაციის მომზადება. 

აკაკი მაისაია

დეპარტამენტის უფროსი

ტელ: + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 106)

ელ.ფოსტა: UAS-GA@gcaa.ge

სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს უპილოტო საჰაერო სისტემების და საერთო დანიშნულების ავიაციის დეპარტამენტის ფუნქციებია:

უპილოტო საჰაერო ხომალდების რეგისტრაცია, რეგისტრაციის მოწმობის გაცემა და შესაბამისი რეესტრის წარმოება;

უპილოტო საჰაერო ხომალდების და უპილოტო საჰაერო სისტემების ექსპლუატაციაზე ზედამხედველობა;

დისტანციურად მართვადი საჰაერო ხომალდის სპეციფიკურ კატეგორიაში ექსპლუატაციისთვის თანხმობის სერტიფიკატის გაცემა, სერტიფიკატში ცვლილებების შეტანა, მოქმედების ვადის გაგრძელება, მოქმედების შეჩერება, აღდგენა და გაუქმება;

დისტანციურად მართვადი საჰაერო ხომალდის პერსონალის სერტიფიცირება და შესაბამისი კატეგორიის პილოტის მოწმობის გაცემა, მოქმედების ვადის გაგრძელება;

უპილოტო საჰაერო სისტემის ექსპლუატანტის სერტიფიკატის გაცემა, მოქმედების ვადის გაგრძელება, შეჩერება, გაუქმება;

უპილოტო საჰაერო სისტემის ექსპლუატანტების საავიაციო მოვლენათა შეტყობინების სისტემისა და უსაფრთხოების მართვის სისტემის დანერგვა;

საერთო დანიშნულების ავიაციის, მათ შორის საავიაციო სამუშაოების, სპეციალიზებული ექსპლუატაციის სხ-ების (მათ შორის ძრავის გარეშე), კომპლექსური ძრავის მქონე საჰაერო ხომალდების ექსპლუატაციის შესახებ და ამ პუნქტით დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში ნორმატიული აქტების პროექტების შემუშავება.

თამარ ლუტიძე

დეპარტამენტის უფროსი

ტელ: +(995 32) 94 80 10 (შიდა ნომერი 113)

სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ხარისხის მართვის დეპარტამენტის ფუნქციებია:

ხარისხის მართვის დეპარტამენტის სამოქმედო სახელმძღვანელოს შემუშავება ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის განსაზღვრის ჩათვლით და მისი შესრულების უზრუნველყოფა სააგენტოს სპეციფიკის გათვალისწინებით;

სააგენტოში მიმდინარე ძირითადი და დამხმარე პროცესების ასახვა შესაბამის სახელმძღვანელო დოკუმენტებში;

სააგენტოს წლიური სამოქმედო გეგმის კონსოლიდაცია და მისი შესრულების მონიტორინგი;

სააგენტოს მართვის სისტემის,სააგენტოშიწარმოებული ძირითადი პროცესებისა და მათი რელევანტური პროცედურების მოქმედ ეროვნულ და საერთაშორისო საავიაციო სტანდარტებთან შესაბამისობის მონიტორინგი;

მოქმედ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შესაფასებელი ღონისძიებების (ინსპექტირება, შიდა აუდიტი) დაგეგმვა და რეგულარული განხორციელება;

სააგენტოს ხელმძღვანელობისათვის შიდა აუდიტებისა და ინსპექტირებების შედეგების წარდგენა,აუდიტების შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობების გამოსასწორებელი და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების კონტროლი;

ინფორმაციული უსაფრთხოების სამოქმედო გეგმის შემუშავება და მისი შესრულების შესახებ ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენა ხელმძღვანელობისათვის;

ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის დანერგვა და მისი ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის შიდაუწყებრივი დოკუმენტაციის შემუშავება;

ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და მათზე რეაგირების მონიტორინგი;

ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხებზე ანგარიშგება.

ვერიკო ბახტაძე

დეპარტამენტის უფროსი

ტელ: + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 117)

ელ.მისამართი: office@gcaa.ge

სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ფუნქციებია:

სააგენტოს საერთაშორისო ურთიერთობების ორგანიზება და კოორდინაცია;

საავიაციო სფეროში მოქმედ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;

სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვა ქვეყნის საავიაციო ხელისუფლების დელეგაციების მიღება, შეხვედრების ორგანიზება და შესაბამისი დოკუმენტების შედგენა-შენახვა; 

საზოგადოებასთან და მასმედიასთან ურთიერთობა;

სააგენტოს საქმიანობის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, სააგენტოს წლიური ანგარიშებისა და შესაბამის სფეროში არსებული მდგომარეობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება;

სააგენტოს ადამიანური რესურსების მართვა, თანამშრომელთა პირადი საქმეების წარმოება, მოსამსახურეთა თანამდებობრივი გადაადგილების, წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის შეფარდების თაობაზე მასალების მომზადება;

სააგენტოს ფრენის უსაფრთხოების ინსპექტორთა საკვალიფიკაციო, მომზადება/გადამზადების პროგრამების მართვა და კოორდინაცია;

სააგენტოს საქმისწარმოების უზრუნველყოფა საქმისწარმოების ერთიანი წესების შესაბამისად;

სააგენტოს დირექტორის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების და სააგენტოში შემოსული და გასული კორესპონდენციის რეგისტრაცია, აგრეთვე საკონტროლო დავალებების შესრულების ანალიზი და კონტროლი, კონტროლზე აყვანილი დოკუმენტების დადგენილ ვადაში ჩამოწერა;

საავიაციო ფიქსირებული სატელეკომუნკაციო ქსელის საშუალებების ექსპლუატაცია, კორესპოდენციის მიღება/გაგზავნა;

საარქივო მასალების შენახვა, არქივის წარმოება.

ნინო წოტოიძე

დეპარტამენტის უფროსი

ტელ: +(995 32) 94 80 10 (შიდა ნომერი 122)

სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს სამართალშემოქმედების, საერთაშორისო სტანდარტების და ევროკავშირის რეგულაციების დანერგვის დეპარტამენტის ფუნქციებია:

სააგენტოს კომპეტენციის ფარგლებში ,,ერთიანი საჰაეროსივრცის შესახებ“ საქართველოსა და ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით“ (CAAA) ნაკისრი ვალდებულებების ანალიზი და ამ ვალდებებულებების ფარგლებში დასანერგი ევროპული რეგულაციების ეროვნულ კანონმდებლობაში იმპლემენტაციის მიზნით ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადებაში მონაწილეობა;

კომპეტენციის ფარგლებში, სააგენტოს სამოქმედო სფეროში არსებული საერთაშორისო ხელშეკრულებების და შეთანხმებების პროექტების შემუშავება, განხილვაში მონაწილეობა;

სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICAO) და ავიაციის სფეროში მოქმედი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დადგენილი სტანდარტებისა და რეკომენდირებული პრაქტიკის დანერგვის მიზნით ნორმატიული აქტების პროექტების შემუშავებაში მონაწილეობა;

ევროკავშირის რეგულაციებთან და დირექტივებთან, ჩიკაგოს კონვეციასთან და მის დანართებთან ავიაციის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისობის ანალიზი და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ცვლილებების პროექტების მომზადებაში მონაწილეობა;

სააგენტოს სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად წინადადებების მომზადება საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნებთან ეროვნული კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის საკითხებზე;

კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო სტანდარტების და რეგულაციების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;

სააგენტოს საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა, ადმინისტრაციულ – სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება, სააგენტოს დირექტორის ინდივიდუალური და ნორმატიული ადმინისტრაციულ – სამართლებრივი აქტების სამართლებრივი ექსპერტიზა;

სააგენტოს თანამშრომელთა სამართლებრივი ინფორმირება;

სააგენტოს წარმომადგენლობა საქართველოს საერთოსასამართლოებში, ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და სხვა პირებთან ურთიერთობებში.

ზურაბ კოპლატაძე

დეპარტამენტის უფროსი

ტელ:    + (995 32) 294 80 10 (შიდა ნომერი 118)

სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს სამართალშემოქმედების, საერთაშორისო სტანდარტების და ევროკავშირის რეგულაციების დანერგვის დეპარტამენტის ფუნქციებია:

სააგენტოს კომპეტენციის ფარგლებში ,,ერთიანი საჰაეროსივრცის შესახებ“ საქართველოსა და ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით“ (CAAA) ნაკისრი ვალდებულებების ანალიზი და ამ ვალდებებულებების ფარგლებში დასანერგი ევროპული რეგულაციების ეროვნულ კანონმდებლობაში იმპლემენტაციის მიზნით ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადებაში მონაწილეობა;

კომპეტენციის ფარგლებში, სააგენტოს სამოქმედო სფეროში არსებული საერთაშორისო ხელშეკრულებების და შეთანხმებების პროექტების შემუშავება, განხილვაში მონაწილეობა;

სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICAO) და ავიაციის სფეროში მოქმედი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დადგენილი სტანდარტებისა და რეკომენდირებული პრაქტიკის დანერგვის მიზნით ნორმატიული აქტების პროექტების შემუშავებაში მონაწილეობა;

ევროკავშირის რეგულაციებთან და დირექტივებთან, ჩიკაგოს კონვეციასთან და მის დანართებთან ავიაციის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისობის ანალიზი და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ცვლილებების პროექტების მომზადებაში მონაწილეობა;

სააგენტოს სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად წინადადებების მომზადება საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნებთან ეროვნული კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის საკითხებზე;

კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო სტანდარტების და რეგულაციების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;

სააგენტოს საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა, ადმინისტრაციულ – სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება, სააგენტოს დირექტორის ინდივიდუალური და ნორმატიული ადმინისტრაციულ – სამართლებრივი აქტების სამართლებრივი ექსპერტიზა;

სააგენტოს თანამშრომელთა სამართლებრივი ინფორმირება;

სააგენტოს წარმომადგენლობა საქართველოს საერთოსასამართლოებში, ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და სხვა პირებთან ურთიერთობებში.

ვაკანსიები