სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების საწვავ-გასამართი საწარმოები

(03.06.2019წ. მდგომარეობით)