საქართველოს სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების სახელმწიფო რეესტრი

(01.03.2021 წ. მდგომარეობით)